Forsiden

Høringssvar fra K-M Ellingsen

Dato: 04.03.2022

Høringsnotat Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Jeg er sterkt imot både utvidelse av dato for koronasertifikat og endring av innhold i smittevernparagrafen slik høringsutkastet indikerer.

Noen momenter for mitt ståsted:

Frivillighetsprinsippet. Vaksinering er frivillig. Dette er uttalt en rekke ganger av medlemmer av regjeringen. Det kan derfor ikke settes i verk segregerende tiltak basert på en vaksinestatus som er frivillig. Praksis med vaksinetvang/vaksinepass har skapt og skaper stor motstand i mange land også Norge. Dette er vi ikke tjent med.

Krav til godkjente vaksiner. Vaksiner som er godkjent etter tidligere regler (barnevaksiner, stivkrampevaksiner, poliovaksiner) har lang utprøvningstid og er sikre med få bivirkninger. Covid19-vaksiner er blitt hastegodkjent. De har blitt solgt inn med en effekt mot smitte på 90-95%. Det viser seg at de har i dag har liten eller ingen effekt mot mutert virus. Dersom vaksinestatus skulle gi inngripende restriksjoner/innvilgelser, vil dette bli oppfattes som uforståelig ut ifra mangel på vaksineeffekt. Ref. smitteutbrudd på restaurant Louise i Oslo i desember 2021.

Dugnadsånden og stor tillit til politiske myndigheter. To år med inngripende tiltak, som vi har godtatt ut ifra vår tillit til de politiske myndigheter, bør ikke rokkes ved. Foreslåtte endring vil oppfattes ulogisk og med svak grad av både logikk og medisinsk forskning. Ref. skepsis hos bla. FHI. Dette vil redusere vår tillit til regjeringen og skape stor grad av misnøye og motstand.

Koronapass og begrensning av smitte. Dersom bruk av Koronapass skulle vært effektiv, ville ikke smitteutbruddet på Louise restaurant & bar i Oslo i desember 2021 forekommet. Der ble alt gjort etter de regler som gjaldt. Dette viser det ulogiske i en slik lovendring som nå er ute til høring.

Unntak for barn under 16 år. Forslaget setter fritak for koronapass for de under 16 år. Smitte kjenner ingen alder. Unge under 16 år vil kunne smitte eldre uavhengig av vaksinestatus.

Forankring i stortinget. En slik inngripende endring i regelverket som høringsforslaget ber om, bør ha forankring i stortinget. Regelendringen kan gi meget store inngrep i folks hverdag. Argumentet om en eventuell fremtidig hastebeslutning er ikke godt nok begrunnet, da stortinget vil kunne ha mulighet til en rask nok vurdering.

Det nevnes et eksempel på side 13 fra en avsagt storkammerdom fra EMD i saken Vavricka mfl. mot Tsjekkia, 8.april.2021. Det er meget stor forskjell på godkjente og vel dokumenterte barnevaksiner, som denne dommen omhandler, og til de covid19 vaksiner som er hastegodkjent uten tilstrekkelig rapport om bivirkninger og effekt. (95% effekt?)

Ut ifra disse begrunnelser er jeg sterkt negativ til konklusjonen i høringsforslaget.