Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Sæther

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Dette forslaget bryter med det mest grunnleggende prinsipper om frihet. Menneskets frie vilje til å ta selvstendige avgjørelser og bestemme over eget liv. Det må heller ikke være hverken lov eller mulig for staten å nekte noe menneske å skaffe seg sitt daglige brød og prøve å hjelpe og gjøre godt mot andre, selv om en det kan føre til at en setter eget liv og helse i fare. Det må og skal være den enkeltes valg uansett forhold i samfunnet. Det er helt uakseptabelt at et lands styresmakter skal hindre sine borgere i dette og særlig uten at de har noen vitenskapelig bakgrunn for å ta slike avgjørelser.

Lovforslaget må forkastes.

Vårt demokratiske samfunns grunnleggende prinsipper om at det enkelte menneskets frihet til å vurdere hva som er meste risikofylt, vaksine eller ikke vaksine. Dette forslaget gir statsmakten hjemmel til å frata det enkelte menneske arbeid og annet levebrød. Legge ned arbeidsplasser eller pålegge restriksjoner som fører til konkurs og hindre folk å engasjere arbeidere eller firmaer i sin virksomhet. Og begrense menneskers frivillig tjenester for andre. Uten at det er «krav til vitenskapelig bevist effekt av tiltaket». (jfr nederst side 8 i høringsnotatet)

Bruk av Koronapasset er avvist i for eksempel Litauen, fordi det har ingen praktisk funksjon.

Denne loven åpner for at statsmakten kan tråkke over alle grenser og alle prinsipper som gjør Norge til et godt land å leve i. Loven vil gi hjemmel for et diktatur, og en slik lovtekst vil være første skritt på veien bort fra demokratiet over til diktaturet og et totalitært styresett.

Dette må også avvises i Norge.