Forsiden

Høringssvar fra Christopher Briggs

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er forferdet over at det i det hele tatt kan drøftes koronasertifikat, og er svært urolig over at det en gang luftes tanken på vaksineplikt.

Jeg viser særskilt til sitatet fra Norges institusjon for menneskerettigheter, som jeg mener bygger på et falsum:

"Basert på eksisterende rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kan man anta at domstolen vil legge til grunn at verken tvangsvaksinering eller de mindre inngripende tiltakene obligatorisk vaksinering eller vaksinering som vilkår for goder vil utgjøre 14 et brudd på EMK, såfremt det er tilstrekkelig godtgjort at vaksinen ikke utgjør en helserisiko."

Hvem er det som skal avgjøre at det er "tilstrekkelig godtgjort" at vaksinen ikke utgjør en helserisiko? Norges befolkning ble forsikret at de nye vaksinene var "trygge" og "effektive", men i følge tall fra Statens Legemiddelverket per 15. februar i år er det så langt 5205 alvorlige bivirkninger. Fra de samme tallene ser vi at 4318000 mennesker har fått minst én dose. Derfor, vet vi at for dem som har motatt én eller flere covidvaksiner, er bivirkningstallet skremmende høyt - etter mine beregninger betyr dette at 1,2 av 1000 vaksinerte nå er alvorlig skadet av vaksinen.

Jeg kan ikke tro at regjeringen ikke vet dette, men nå fortsetter den med denne høringen! Det innrømmes at covidvaksinene er nye, og man ikke har oversikt over alle konsekvenser av å bruke dem. Det er uhørt at man kan drøfte vaksineplikt, og/eller en segregering på samfunnet ved koronapass - før disse er kjent. Men så er det uhørt og en skandal at vaksineprogram fortsetter med en såpass høy bivirkningstall som nevnt over.

Skal vi si i dag at det er "tilstrekkelig godtgjort" at vaksinen ikke utgjør en helserisiko‽ Skulle det derfor kommer andre nye vaksiner, kan man verken slå fast at de er trygge eller effektive før langtidsdataen er tilgjengelig. Dermed kan verken en regjering eller noen andre egentlig si om en helt ny vaksine vil kunne være "avgjørende" for å motvirke et utbrudd.

Vi ser at vaksinen mot korona ikke stopper spredningen av sykdommen, og dermed er det heller ikke et argument for å bruke koronapass. Det at regjeringen en gang kan drøfte vaksineplikt på vaksiner man ikke vet bivirkningene av sjokkerer meg. Jeg er skremt over diskusjonen om å frata folk grunnleggende rettigheter (som trygghet i arbeid) dersom de nekter å la seg vaksinere.

Helt til slutt hvem er det som skal avgjøre hva som er et "alvorlig utbrudd"? Når jeg ser på erklaringen av pandemien, og hva som skulle til for at utbruddet kunne ansees å være alvorlig nok å hete det, synes ikke jeg at terskelen er spesielt høyt for at dette lovverket skal kunne brukes.

Denne høringen må forkastes!