Forsiden

Høringssvar fra Arve Flø

Dato: 14.02.2022

Tidspunkt for innsending: 14.02.2022
Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
Avgi høringssvar
Jeg samtykker aldri til diskriminering uansett begrunnelse, også om begrunnelsen er 'Helse', min helse er mitt ansvar, og utover de tilfeller hvor jeg søker helsehjelp jfr innbetalt folketrygdavgift, skal myndighetene ikke blande seg i mine valg om min helse. og selv i de tilfeller jeg måtte søke slik helsehjelp via fastlege, legevakt eller sykehus, forbeholder jeg meg fremdeles min suverene rett til å godta eller avslå slik helsehjelp basert på åpen diskusjon mellom meg og behandler om hvilke behandlingsmuligheter som finnes for min situasjon.
Jeg forbeholder meg min suverene rett til å velge å la meg vaksinere eller å ikke la meg vaksinere basert på min egen vurdering av min helsesituasjon, gjerne i samhandling med fastlege, og jeg forbeholder min rett til å nekte enhver behandling eller vaksinasjon jeg selv anser unødvendig eller uønsket.
Jeg forbeholder min rett til privatliv i og med at mine helseopplysninger og behandlingen av disse er en privatsak mellom meg og min fastlege/behandler, jeg vil aldri samtykke til at min helsestatus tas ut i det offentlige rom og må forevises som adgangstegn til offentlige tjenester eller allmentilgjengelige tjenester og foretninger. og dette er uavhengig av om mine helseopplysninger kreves via et koronasertifikat eller annet helsesertifikat.
Jeg forbeholder min rett til å arbeide for lønn etter avtale med min arbeidsgiver, og i de tilfeller hvor myndighetene griper inn i denne retten og krever at arbeidsgiver nekter meg adgang til arbeidsstedet, forbeholder jeg min rett til uavkortet lønn utbetalt fra statskassen som om jeg hadde tilgang til arbeidsstedet -pluss tilsvarende betaling for tiden jeg må bruke på å innkreve disse lønnsmidlene fra staten.