Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Hokstad

Dato: 16.02.2022

I spørsmålet om utvidelse av koronapass burde svaret fra FHI om bruk av vaksinepass som «preventivt» tiltak i Norge (oppdrag 554) i seg selv være tilstrekkelig for å legge forslaget i skuffen. De påpeker som kjent at de betviler at det vil ha smittebegrensende effekt, og at:

-Bruk av koronasertifikat kan forsterke ulikhet i helse, og kan føre til svekket oppslutning om andre smitteverntiltak.

-(...)det legges press på befolkningen om å vaksinere seg, noe som kan stimulere til økt motstand mot vaksinasjon.

-(..) Dette kan føre til en følelse av håpløshet og tap av kontroll. Frivillighetsprinsippet kan bli utfordret. Dersom nytten av tiltaket er liten eller usikker, kan det føre til svekket tillit til helsemyndighetene.

Nå som vi vet at vaksinering ikke vil begrense smittespredning (kanskje heller øke den), er ikke lenger begrunnelsen om at vaksinasjon skal beskytte andre tilstede. Vi står dermed igjen med at hver innbygger vaksinerer seg for å beskytte seg selv. Men da gir det ikke mening å skulle påtvinge friske, unge mennesker vaksinasjon - mange av dem vil selv som uvaksinerte ha lavere risiko for alvorlig sykdom enn en eldre, fullvaksinert person med komorbiditeter - som så mange fagpersoner har påpekt i media mm foreligger det dermed ingen klar medisinsk begrunnelse for et vaksinasjonspass.

Vi har foreløpig begrenset med langtidsdata på sikkerhetsprofilen til disse vaksinene. Selv om de fremstår trygge for de fleste, er det mange signaler om alvorlige bivirkninger i både norske og utenlandske bivirkningsdatabaser. Før man vet mer om dette, vil det være etisk svært betenkelig å innføre indirekte tvang om vaksinering.

Dere vet selvfølgelig like godt som oss at FHI i “Svar på oppdrag 8 vaksinasjon” ikke en gang finner en utvetydig medisinsk begrunnelse for å vaksinere friske mennesker under 45 år - hvordan i all verden kan man da går inn for å tvinge folk til å vaksinere seg med en vaksine som er under betinget godkjenning - for en sykdom som nå er å anse som mild og ufarlig for de fleste yngre, friske personer?

Uvaksinerte er ingen ensartet gruppe, men inkluderer personer med svært liten risiko for å utvikle alvorlig sykdom, personer som har gjennomgått infeksjonen, personer som ikke ønsker vaksine og personer som ikke vil tåle vaksine. De er i mange tilfeller friske, voksne mennesker som har tatt et frivillig, informert og lovlig valg. Er det riktig at disse personene skal utestenges fra normal samfunnsdeltakelse?

Avgjørelsen om vaksinasjonspass kan i mine øyne sees som en litmustest på hvilke prinsipper regjeringen og helsemyndighetene bekjenner seg til: valgfrihet, medisinsk autonomi, grunnleggende menneskerettigheter, demokrati og tillitsbasert styring, eller tvang, segregering, og splittende inngrep?

Hva skal man i det hele tatt oppnå med å innføre koronasertifikat? Det fremstår i beste fall uklart. Norge er et land som scorer høyt på demokratiske prinsipper, og et etisk tvilsomt inngrep som vaksinasjonspass er ikke i tråd med våre verdier og vårt tillitsbaserte samfunn. Norske myndigheter bør stille seg på den rette siden av historien ved å ikke støtte en praksis uten smittevernsfaglig rasjonale; en praksis som segrerer mennesker etter helsestatus.


Som filosof Einar Øverenget sier: “Når mennesker settes opp mot hverandre gir det næring til antidemokratiske strømninger. (...) Intet positivt har noen gang kommet ut av et forsøk på å polarisere mennesker og frata enkelte grupper friheter og rettigheter.” (NRK Ytring: "Dem og oss")

Vennlig hilsen

Ingrid Hokstad

Lege, Lillehammer