Forsiden

Høringssvar fra Karin Rødahl

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Vi har sett at de tiltak som har blitt satt inn med tanke på Kovid, ikke har hatt den effekten man ønsket. Vi ser nå at dere igjen prøver å innføre tiltak som er helt uten begrunnelse.

"Koronapass" har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en "almenfarlig sykdom" og ble først lansert som noe som skulle gi "vaksinerte" adgang og nekte andre adgang.

Så viste det seg at disse preparatene ikke hadde noen effekt, dermed falt den begrunnelsen bort.

Og da står regjeringen igjen med ingen begrunnelse overhodet.

Det finnes ingen begrunnelse, det finnes ingen hjemmel.

At departementet foreslår

"en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon."

bekrefter at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og drive datahøsting.

Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021)

"Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon"

Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.