Forsiden

Høringssvar fra Elin Finborud

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR FEB 2022

Det vises til høringsnotat om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Summen av de

tiltak som det her legges opp til vil etablere muligheten for et kontrollregime en

demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat

nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Forslag i høringsnotat avvises og må forkastes øyeblikkelig.

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier

og vårt menneskesyn fra. Det byter med menneskerettighetene, grunnloven og

Nürnbergkodeksen. Forslaget viser at innføring og eventuell forlengelse av et slikt

koronasertifikat er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle. Et koronasertifikat er et

kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske,

sosiale, medisinske, arbeidsmessige og helsemessige problem.

Skal vi i Norge innføre en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi

skal putte i kroppen vår? Som gir rett til alvorlige sanksjoner og inngripen i folks liv og rett til

å forsørge seg og sin familie eller ha sosial omgang med andre, fordi de ikke ønsker å ta en

injeksjon? Det er ikke foretatt noen form for langtidsstudier av bivirkninger som følger med

denne injeksjonen.

Den hasteutviklede, ikke godkjente såkalte «vaksinen» tilfredsstiller ikke kravene for å bære

navnet vaksine. Den har drept og skadet millioner og følgelig, som alle andre medisinske

produkter under utprøving, burde ha blitt trukket fra markedet etter kun kort tid. Det

foreligger ingen langtidsstudier på den faktiske biologiske og psykologiske effekten av denne

injeksjonen. Standard protokoller og etiske retningslinjer for studiene er heller ikke fulgt.

Regjeringen har innvilget enorme summer med penger for å få markedsført disse produkter.

De beste reklamebyråer har fått oppgaven. Propagandaen som har foregått overgår alt som

Norge tidligere har opplevd. Døgnet rundt har borgere blitt foret og programmert med

iscenesatte skremselsscenarioer, manipulerte tall i forhold til sykdom og innleggelse samt

hypnotisk «double-speak» retorikk.

«Vaksinene» har blitt frivillig tvunget på og presset på alle borgere over 12 år i Norge via

frykt propaganda og oppfordring om å «ta en for laget». Pressen, helsemyndighetene og

regjeringen har som sagt stått for dette. Rett etter skolestart høsten 2021 sto helsevesenet

klare for å massevaksinere landets ungdom. Resultatet av dette var allerede tydelig i

desember 2021 når antall alvorlige vaksineskader på unge mennesker allerede hadde

passert 650. Enda mer alarmerende er at regjeringen tilbyr disse livsfarlige «vaksiner» til

små barn fra 5 år. FHI anbefaler ikke at barn under 12 år «vaksineres», og med god grunn, i

samsvar med produktets utviklere og andre vaksinologer, virologer og immunologer som

har advart om at barns hjerne, hjerte og forplantningsorganer ødelegges.

Rådata og evidensbasert forskningsstudier som eksisterer holdes tilbake av

legemiddelfirmaene, og British Medical Journal BMJ har avslørt alvorlige feil ved forskningen

på «vaksinene». «Vaksinene» har også vist seg å ikke virke. Myndighetene lovet 95 %

beskyttelse mot å bli smittet av Covid-19 og at man ikke kunne smitte videre om man var

vaksinert. Dette har ført til at land med høy vaksinasjonsgrad smittede pr 100 000

fullvaksinerte enn det er pr 100 000 uvaksinerte. Fullvaksinerte smitter like lett eller lettere

andre da de har høyere andel av virus i øvre luftveier enn uvaksinerte. (Island, Danmark,

Canada m.fl.) Vi så de samme tendensene i Norge, men FHI sluttet den uken å oppgi tall på

smittede vaksinerte og uvaksinerte da det ble et for stort antall å teste.

Det bemerkes også at WHO akter å innføre en «felles internasjonal pandemigrunnlov», som

vil være juridisk bindene for alle 194 medlemsland inkludert Norge. WHO vil da fremstå som

en «totalitær verdensregjering» hver gang det erklæres en pandemi. De akter da å innføre

bl.a. koronasertifikat på samme grunnlag som regjeringen gjør i dette høringsforslaget.

Dette vil sette grunnloven og rettsstaten til side på lik måte, og må aldri på noe tidspunkt

aksepteres av norske myndigheter.

At Storbritannia og andre land har fjernet bruken av koronasertifikat, men ikke endret

lovverket, slik at de på et hvilket som helst tidspunkt kan innføre det på nytt, gir falske

friheter for borgere. Det som er gjort synes tydelig å ha en sammenheng med WHOs

planlagte pandemigrunnlov.

Forslaget til endring i grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat (i

kombinasjon med elektronisk overvåking) ikke blir å anse som grensekontroll, hvilket

vanskelig kan anses som noe annet enn en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers

skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet.

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs

gyldighetskriterier medfører at en stor gruppe av den voksne befolkningen i Norge ikke

kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus, hvilket er problematisk idet

regjeringen synes å gå inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få

koronasertifikat basert på negativ test.

Forslaget om å «forlenge» virketiden for bestemmelsene om koronasertifikat, samt å

presentere lovforslaget som en «presisering» ordlyden i smittevernloven § 4A-2, fremstår

også som en tilsnikelse idet forslagene som nå fremmes, legger til rette for generell bruk av

koronasertifikat som virkemiddel, nettopp slik man mente at tidligere ordlyd ikke gav

hjemmel for.

Vurderingene i høringsnotatet av 11.2.2022 av koronasertifikatet opp mot

menneskerettigheter og grunnlovsvern synes lettvinne og preget av et ønske om å begrunne

et forhåndsbestemt resultat heller enn kritisk vurdering av hvorvidt et regime for

segregering og kontroll er forenelige med gjeldende rettslige prinsipper. De typesituasjoner

som beskrives som mulige bruksområder representerer en dystopisk fremtid.

Når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og

Folkehelseinstituttet, springer det en i øynene at:

• Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket

politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd.

• Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter,

fremstår som et ubegrunnet postulat.

• Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den

tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge,

slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn

medisinske årsaker.

For både EUs og regjeringens ønskede koronasertifikat er anvendelsesområdet for barn noe

uklart. Om man imidlertid bare tar utgangspunkt i den voksne delen av befolkningen (dvs.

de over 18) er det verdt å huske på at Folkehelseinstituttet IKKE har anbefalt en 3. dose for

aldersgruppen 18-44. For ca. 1 900 000 personer har altså Folkehelseinstituttet gitt et annet

vaksinasjonsråd enn det som gir gyldig koronasertifikat ut over 270 dager etter dose 2. I

Folkehelseinstituttets siste ukerapport (uke 5), fremgår det i tabell 23 at en del i

aldersgruppen 18-44 har tatt 3. dose på frivillig basis, men det er altså i skrivende stund

drøye 1 100 000 personer i denne aldersgruppen som til tross for å Folkehelseinstituttets

anbefaling i ryggen, ikke vil opprettholde sitt koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg

videre. Det er også nærmere 500 000 eldre voksne som med grunnlag i internasjonale

menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven § 4-1 har tatt et rettmessig valg

om å ikke vaksinere seg i henhold til det foreslåtte koronasertifikatets gyldighetskriterier.

Det er altså ca. 1 600 000 voksne nordmenn som på legitimt grunnlag har tatt et vaksinevalg

som medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir

vedtatt.

Departementet, Regjeringen og Stortinget forutsettes å ha registrert at det er omfattende

og tiltagende protester fra befolkningene i Canada, Australia, New Zealand og Europa.

Myndighetene i den presumptivt siviliserte delen av verden er nå i fullstendig utakt med

sine velgere. Dette burde ikke være mulig i moderne demokratier. Norge har nå en gyllen

mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat verdig, ved å beslutte det som er rett.

Pandemien og koronasertifikatet må nå skrinlegges én gang for alle.