Forsiden

Høringssvar fra Demokratene i Vestfold og Telemark

Dato: 04.03.2022

HØRING OM UTVIDELSE OG FORLENGELSE AV CORONA-SERTIFIKAT OG VAKSINETVANG

Den avgåtte Solberg-regjeringen vedtok i fjor høst å innføre corona-sertifikat i Norge. Bakgrunnen for tiltaket var å bekjempe et angivelig svært farlig virus som spredde seg raskt over hele verden fra Wuhan i Kina mars 2020.

I Norge startet vaksinering mot corona-viruset 27. desember 2020. Myndighetene hevdet lenge at corona-vaksinen gir 90 prosent beskyttelse mot Covid19, et virus som av FHI vurderes som en vanlig influensa og har en dødelighet på 0,12 prosent. 80 prosent av alle som blir smittet av viruset har et mildt til moderat forløp. De fleste som dør har underliggende sykdommer, og er mennesker over 80 år. Det skriver FHI på sine nettsider. (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/?term=&h=1. Covid19-vaksinen er pr definisjon et samfunnseksperiment da den er hasteutviklet og kun har fått nødgodkjenning frem til 2023 da det angivelig ikke finnes andre behandlingsmetoder. Det stemmer ikke da det finnes andre rimelige produkter på markedet med god effekt, som for eksempel Ivermectin og HCQ.

Flere legeallianser har tidlig påpekt at en medisinsk tilnærming til Covid-19 ville ha vært fordelaktig. Dette har blitt avvist av Helsedirektoratetet med begrunnelse om at dette ikke anses sterkt nok underbygget, og at en eventuell medisinering mot tidlig covid vil være å anse som eksperimentell.
https://www.aftenposten.no/norge/i/x3KjBp/leger-oppgitt-over-ensidig-fokus-paa-vaksiner-mener-omstridt-medisin-k

Legene har også pekt på at Norges politiske og finansielle forbindelser til vaksineindustrien og WHO kan ligge til hinder for at alternative, og trolig bedre tilnærmingsmetoder enn massevaksinering tas i bruk.

Disse forholdene gjør at Demokratene i Vestfold og Telemark stiller kritiske spørsmål til hvilke kommandolinjer som råder, som også antas å være grunn til at man ved denne høringen vil klargjøre for ytterligere bruk av corona-sertifikat ved en kommende pandemi.

De berettigede spørsmål som reises omkring kommandolinjer, og som reiser mistanke om at Norge blir styrt fra overnasjonale og anti-demokratiske fora er et rødt flagg, og tilsier at en enhver videre avståelse av nasjonal suverenitet må unngås.

Det vil snarere være på sin plass med en sterk nedgradering av alle hemmeligstemplede dokumenter som nå ligger vedtatt hemmeligholdt for befolkningen i 60 år. Forut for enhver form for innskjerpelse av allerede inngripende tiltak må det stilles krav til en uhildet granskning av de beslutninger som allerede er tatt, og som er relevante for saken. En uhildet granskingsrapport bør også fremlegges Stortinget for åpen høring og debatt. Kommandolinjene må belyses!

Demokratene i Vestfold og Telemark er sterkt imot innføring av corona-sertifikat i Norge. Vi mener at et corona-sertifikat kun vil skape et segregert samfunn der de uvaksinerte blir diskriminert til fordel for de vaksinerte, med innskrenkninger i frihet og grunnlovsfestede rettigheter som resultat. Smittevernpolitikken med lockdown, nedstengninger, og corona-sertifikat har av flere advokater blitt vurdert som ulovlige og i strid med en rekke internasjonale avtaler om grunnleggende menneskerettigheter og den norske Grunnloven. Advokatene mener at nedstengning av samfunnet kun er lovlig dersom tiltakene er begrunnet i de tre kriteriene smittevern, nødvendighet, og forholdsmessighet.

(https://www.advokatbladet.no/korona/koronasertifikat--gir-det-friheter-eller-innskrenker-det-rettigheter/163289?fbclid=IwAR2cBt3zYKSQCS8Uy6WmKDj1mBhrf-C1e3TkHttj28dvg0tCw0F6TJHcSEE). Ingen av disse kriteriene foreligger da corona-viruset (av FHI) vurderes som en vanlig influensa. Til tross for at den store majoriteten av barn og unge får et mildt forløp og ikke blir syke av Covid19, vedtok regjeringen Solberg den 26. august å godkjenne Covid-vaksinering av barn i aldersgruppen 12-15 år. (https://www.fhi.no/nyheter/2021/sporsmal-og-svar-om-vaksinering-av-barn-12-15-ar/) I en pressemelding fra det europeiske legemiddelverket (EMA), kan vi lese at EMA har godkjent Covid-vaksine til barn mellom 5 og 11 år. (https://sol.no/oppsummert/det-europeiske-legemiddelverket-ema-anbefaler-godkjennelse-av-pfizer-vaksinen-for-barn-over-fem-ar/74740862) I en rapport om vurdering av coronavaksinasjon av barn skriver FHI at de ikke kan utelukke at vaksinen svekker barns evne til å skape antistoffer mot coronavirusets mutanter i fremtiden. (https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-for-fremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819).

Verdens Helseorganisasjon (WHO) åpner nå for obligatorisk vaksinasjon. Bakgrunnen for vedtaket oppgis å være svært forskjellig vaksinasjonsrate i ulike land. (https://www.document.no/2021/11/26/who-apner-for-obligatorisk-vaksinasjon/) Og slik flyttes grensene kontinuerlig.

Under hele pandemien har presse, politikere, og styrende helsemyndigheter fremmet kun èn side av Covid-narrativet: den eneste veien ut av pandemien er at alle vaksineres. Fokus på rimelige og effektive behandlingsmetoder med for eksempel Ivermectin har vært fraværende, og landets helsemyndigheter har ikke sett det nødvendig å opplyse befolkningen om hvordan folk selv kan booste immunforsvaret med helt enkle grep. Alle vet at et sunt kosthold, tilskudd av vitamin C og D, sink, selen og magnesium, samt regelmessig trening ute i frisk luft har god effekt på helsen. Hvorfor har ikke helsemyndighetene prioritert å opplyse det norske folk om disse enkle og rimelige tiltakene? Hva er årsaken til at myndighetene kun fremmer vaksinering som eneste løsning? Konsekvensen av medienes ensidige narrativ er at den uopplyste delen av befolkningen ikke settes i stand til å ta et informert valg, med mindre vedkommende oppsøker informasjon selv. Sett i et folkehelseperspektiv er den ensidige propagandaen fra presse og myndigheter med ulike press- og lokkemidler meget betenkelig, særlig fordi vaksineskadene nå begynner å bli av et alarmerende omfang.

Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. (https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/) Kodeksen oppsto i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et stort antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under andre verdenskrig. Mange av de tiltalte var leger som hadde deltatt i medisinske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene.

Sentralt i Nürnbergkodeksen står det informerte samtykke. I punkt 1 står det eksplisitt at frivillig samtykke er absolutt nødvendig. Det betyr at personen som er involvert i eksperimentet skal ha juridisk kapasitet til å gi sitt samtykke uten inngrep av noe element av makt, svindel, svik, tvang, eller annen skjult form for tvang. Personen skal også gjøres kjent med og ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse for elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for personen å ta en opplyst beslutning. Sistnevnte punkt krever at før eksperimentets godkjennelse, skal det gjøres kjent for vedkommende både varigheten, arten, og formålet med eksperimentet, måten eksperimentet skal gjennomføres på, samt alle ulemper og farer som kan forventes, og effektene på helsen eller personen som kan komme av personens deltakelse i eksperimentet. I og med at Covid19-vaksinene pr definisjon er et pågående eksperiment frem til 2023 er det verdt å stille følgende spørsmål; I hvilken grad blir befolkningen satt i stand til å ta et informert valg i tråd med Nürnbergkodeksens prinsipper før vaksinen blir satt?

Covid-vaksinen beskytter ikke mot alvorlig Covid-19 eller død

Det er nå dokumentert at vaksinene har liten eller ingen effekt på Covid19-sykdom eller smitte. Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte, og man kan pådra seg Covid-sykdom selv etter vaksinering. Det er de vaksinerte voksne som i all hovedsak har stått for videre smittespredning. Vi har så langt ikke sett eksempler på smittespredning fra uvaksinerte i Bodø. Koronasertifikat vil ikke hindre at de fullvaksinerte voksne, som alle har et sertifikat, sprer smitte videre. (https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/KzaGp4/pandemien-er-som-en-brann-det-gjelder-aa-slukke-smaa-utbrudd-saa-tidlig) Hva er hensikten med et corona-sertifikat når det ikke har en legitim helsefaglig begrunnelse?

Det er nå de fullvaksinerte som hovedsakelig fyller opp sykehusene. Det reiser følgende spørsmål: Hvis vaksinene ikke hjelper mot Covid-sykdom eller smitte, hva er da hensikten med vaksinen og påfølgende boosterdoser?

I et podcast-intervju med New York Times innrømmer Anthony Fauci at vaksinene ikke beskytter mot alvorlig Covid19 eller død. (https://www.nytimes.com/2021/11/12/podcasts/the-daily/anthony-fauci-vaccine-mandates-booster-shots.html?showTranscript=1) Fauci innrømmer i intervjuet at land med høy vaksinasjonsgrad har avtagende immunitet, og at dette gjelder alle aldersgrupper, ikke kun de eldre.

Opplysningene fra Fauci reiser et grunnleggende spørsmål: Var ikke beskyttelse mot alvorlig Covid19 og død hele poenget med å ta vaksinen? Var det ikke nettopp det som var hovedargumentet fra helsemyndighetene som «eneste vei ut av pandemien»?

Alvorlige bivirkninger har skutt i været

Det er ifølge pr. 1. mars 2022 meldt inn 57 858 bivirkninger av corona-vaksinen til Legemiddelverket, hvorav 5 578 er alvorlige bivirkninger. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220217%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf. I 2013 gikk smittevernekspert Preben Aavitsland ut i NRK og omtalte skadene av Pandemrix som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Den gang fikk 548 nordmenn alvorlige bivirkninger av svineinfluensa-vaksinen. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384 Demokratene i Vestfold og Telemark finner det svært betenkelig at ingen politikere eller helsetopper reagerer på at de alvorlige birvirkningene av corona-vaksinen har mangedoblet seg. Hvorfor er ikke dette et tema i den offentlige samfunnsdebatten?

Ifølge det tyske forsikringsselskapet BKK Pro Vita er antall vaksineskader langt høyere enn det de offentlige tallene viser. Dette bygger på en analyse selskapet selv har gjort. Tallene fra BKK Pro Vita tyder på at det totale antallet bivirkninger som er rapportert i Tyskland sannsynligvis dreier seg om millioner i 2021. https://steigan.no/2022/02/tysk-forsikringsselskap-vaksineskadene-er-svaert-mange-flere-enn-hva-offisielle-tall-sier/

Ifølge nylig lekkede dokumenter fra Pfizer kommer det frem svært alvorlige opplysninger om hittil ukjente alvorlige bivirkninger av corona-vaksinen. Et av dem er «1p36 deletion syndrome» Pfizer har altså selv registrert at «vaksinen» deres kan føre til endringer av arvestoffet slik at offeret får lammelser, misdannelser, nedsatte intellektuelle evner, og skader på hørsel og syn. https://steigan.no/2022/03/pfizers-egne-dokumenter-gir-et-rystende-bilde-1200-dodsfall-pa-90-dager-og-genetiske-skader/

Demokratene i Vestfold og Telemark tar sterk avstand fra at våre myndigheter skal kunne tvinge alle mennesker til å ta en såvidt farlig injeksjon, herunder barn og unge. Og det med de mest totalitære virkemidler som også utestengelse fra samfunnet av dem som nekter å la seg injisere.

Demokratene i Vestfold og Telemark er sterkt imot et corona-sertifikat som ikke har en helsefaglig forankring. Vi er også sterkt imot vaksinetvang med et preparat som ifølge Pfizers egne dokumenter er livsfarlige. Vi krever derfor at forlengelse av reglene om corona-sertifikatet opphører med umiddelbar virkning, og at dette segregeringspasset aldri innføres i Norge.

Demokratene i Vestfold og Telemark, 4. mars 2022