Forsiden

Høringssvar fra Jan erik Hanssen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

KONTROLLREGIME ER RETTSSTAT IKKE BURDE VÆRE BEKJENT AV.

Det vises til høringsnotat av 28.01.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser.

Høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat, og de utvidede bestemmelsene i dette sertifikatet.

Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av.

Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

-Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi har til felles i Norge

-Koronasertifikatet bryter menneskerettighetene

-Koronasertifikatet bryter Grunnloven

-Koronasertifikatet bryter Nurnbergkodeksen

-Koronasertifikatet er udemokratisk

-Koronasertifikatet er uvitenskapelig

-Koronasertifikatet segregerer

-Koronasertifikatet må fornyes

NEI TIL KORONASERTIFIKAT