Forsiden

Høringssvar fra John Holseth

Dato: 04.03.2022

Forslaget bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.

Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.


Notatet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, og bryter dermed med retten til å ferdes anonymt.

Den lovbestemmelsen departementet foreslår i høringsutkastet oppfyller ikke kravene til klar lovhjemmel etter norsk rett, EMK eller EØS-avtalen, og vil således stride både mot Grunnloven og våre internasjonale forpliktelser. Selv om bruksområder ennå ikke er fastsatt, må loven oppstille noen absolutte krav. Det er allerede nå mulig å angi hvilke opplysninger som skal og ikke skal brukes, og hvilken bruk som ikke vil være lov. Dette er et også et vilkår for behandling av personopplysninger etter personvernforordningen.

Krav om koronasertifikat for å kunne utøve visse rettigheter og friheter som eller er underlagt smittevernrestriksjoner vil gripe inn i retten til privatliv etter EMK art 8, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten etter EMK art. 9, forsamlings- og foreningsfriheten i EMK art. 11 og vil være indirekte diskriminering som følge av blant annet helse, alder, etnisitet og overbevisning, jf EMK art. 14.

Høringsnotatet problematiserer i liten grad spørsmålet om forskjellsbehandling på grunnlag av etnisitet og nasjonalitet, selv om det er kjent at andelen som vaksinerer seg varierer signifikant med dette grunnlaget. Jo mer utstrakt bruken av sertifikatet er, og dermed et større inngrep den gjør i menneskerettighetene, desto høyere krav stilles til legitimitet, proporsjonalitet og nødvendighet. Disse synspunktene underkommuniseres i høringsnotatet.

Høringsnotatet berører også i liten grad spørsmålet om at den enkelte må fremvise dokumentasjon for sin helsetilstand for å få tilgang til tjenester. Forslaget om at det skal fremvises legitimasjon sammen med koronasertifikatet innebærer dessuten også en innføring av en legitimasjonsplikt. Dette griper inn i den enkeltes rett til anonym ferdsel, og vil også føre til forskjellsbehandlinger for personer som ikke har gyldig legitimasjon.

Det må tilføyes at nå har Unipartiet - altså hele det Kongelige Norske Stortingspartiet - etter min forståelse løyet til det Norske folk konsekvent og metodisk i to hele år, muligens drevet av motivasjon fra sine bånd til World Economic Forum, Bilderberg, og ellers sine tette økonimiske bånd knyttet gjennom "pandemiens" ustoppelige seddelpresser. Vi har til alt overmål en assisterende direktør i Helsedirektoratet som sitter som styremedlem i et firma som har omsatt smitteverntjenester for nærmest 200mill NOK årlig under "pandemien". Dette lyder jo slett ikke bra, men jeg venter nok forgjeves på noen habilitetsvurdering av denne.
I tillegg er FHIs leder ansatt av sin egen bror som da var statsminister, noe som slettes ikke fremstår som en ryddig måte å selektere toppledere på. Den norske stat fremstår i blandt annet dette lys -tilsynelatende- korrupt, og nå virker det som på et utrenet øye som om fremtidige inntekter skal sikres.

Da Norge pr. i dag sannsynligvis ikke har noe som ligner en fungerende "fri/kritisk presse", som kan belyse en sak fra mer enn statens side, begynner hele narrativet og gi et sørgelig bilde av en politisk mafia som nå setter dødsstøtet mot den siste rest av følt frihet i dette landet.

Forslaget må skrotes i sin helhet, og det heller brukes krefter på å renske opp, kartlegge og rette på feilinformasjonen stat og media i tospann har servert, og ikke minst må staten nå fokusere på psykisk helsevern overfor de titusener som har blitt skadelidende under den nærmest psykopatiske utøvelsen av makt siden 2020.

Kristus er Konge.