Forsiden

Høringssvar fra Håkon Marås

Dato: 22.02.2022

Høringssvar – Forlengelse av reglene om koronasertifikat.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A, til 30. juni 2023, må forkastes. Det finnes ingen behov for dette passet mot Covid i Norge og det vil dermed være unødvendig å legge forslaget fram for stortinget. Jeg har følgende kommentarer og innspill.

Lovverket vi har i Norge har gjort det vanskelig for regjeringen å innføre passet og det skal vi være glade for. Ser vi til enkelte land i verden har dette passet vært en katastrofe for demokratiet og tilliten til styresmakter. I Tyskland, Frankrike, Østerrike, Nederland, Italia, Canada, Australia osv. … ser vi stor motstand mot styresmakten og folket har helt mistet troen på framtiden. Dette er farlig, og jeg må innrømme at jeg skremmes av iveren etter å videreføre muligheten til å innføre passet.

Vi har nå mye kunnskap om Sars-cov 2 og vi ser alle enden på pandemien. Jeg tror også vi alle kan være ærlig på at flere av de inngripende tiltak vi har levd under i snart 2 år, ikke har kunnet gi beviselig effekt. Passet har blitt brukt i verden for å stimulere/presse folk til å la seg vaksinere. Er det ønskelig? Skal vi ikke lenger få bestemme over egen kropp? I Norge har vi stor oppslutning rund vaksinasjonsprogrammet og et pass vill dermed ikke stimulere til noe ytterligere vaksinasjonsgrad. Det vil derimot muligens stimulere til økt skepsis til vaksiner og nøre oppunder konspirasjonsteorier. Dette er også påpekt av FHI og Helsedirektoratet i deres rapporter.

Norge har vært et fyrtårn i en mørk verden det siste året. Vi har klart oss helt uten koronapass, mens land etter land hvor passet har vært brukt har måtte stenge helt ned. Det har vært lite motstand i Norge og grunnen til dette er at tiltakene har vært til å leve med. Dette burde gi oss en pekepinn på at det vi har gjort har vært riktigere. Hvorfor sees det da til land hvor passet har vært en katastrofe? Hva er det som gjør at regjeringen går så hard ut for å endre og videreføre muligheten? Mye av endringene som ønskes gir meg gåsehud og assosiasjoner til Kina. Jeg skremmes over at dette foreslås i Norge og jeg oppsummerer her en del punkter som bekymrer meg.

- Side 10.

- Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.-

Mener regjeringen at vi på noen tidspunkt har vært i en så alvorlig situasjon at tvangsvaksinering mot Covid burde vært mulig?

- Side 10.

- Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.-

Mener regjeringen at vi på noen tidspunkt har vært i en situasjon de siste 2 årene som gir grunnlag for å utestenge uvaksinerte barn fra barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og sosialt samvær? Ser dere da også for dere at barn ned i barnehagealder skal måtte vaksinere seg og hvis ikke frivillig, blir det da tvang som det åpners for i forrige punkt?

- Side 12.

- Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.En eventuell avgrensning av smitteverntiltak som medfører at muligheten til å delta i ulike forsamlinger begrenses for personer som ikke innehar koronasertifikat, vil gripe inn i retten til forsamlingsfrihet. Når det gjelder vilkårene for å gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, vises det til omtalen ovenfor av adgangen til å gripe inn i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem og retten til religionsfrihet.-

Her ønskes det en mulighet til å kunne bryte med både grunnlov og meskerettigheter. Jeg trenger ikke kommentere videre på dette, men dette er jo helt vanvittig?

- Side 39.

- Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.-

På hvilket tidspunkt har det vært behov for å kunne skille vaksinert og uvaksinert? Det er så mange tunge fagfelleevaluerte studier som viser at smittespredning mellom de 2 gruppene har minimale forskjeller. Når dette ble et opplest faktum, ble det lagt trykk på poenget med å beskytte de uvaksinerte fra å bli smittet av en vaksinert. Det måtte da begrunnes med at de uvaksinerte belastet helsevesenet i så stor grad at det gikk utover kapasitet. Kapasitetsproblemet har i ettertid vist seg å være helt feil. Kapasiteten har aldri vært sprengt og vi har i 2 år lagt godt under normalen på innlagte med luftveissykdom. Når det også viser seg at rundt 50 % av de innlagte med covid er innlagt av helt andre årsaker, blir bildet så forvrengt at jeg stiller spørsmål ved beslutningsgrunnlaget. Både FHI og Helsedirektoratet har gått imot koronapass gjentatte ganger. Når regjeringen etter siste rapporter fra både FHI og Helsedirektoratet om temaet, ba dem igjen om å se om de ikke kunne finne områder det likevel kunne brukes, blir jeg litt forundret. Det er da heller ikke rart at noen mister tilliten til styresmakter.

- Side 30.

- Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for
eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.-

Det er nesten som jeg ikke tror det jeg her leser. En uvaksinert person skal altså fratas muligheten til å kunne forsørge seg selv. Har dere tenkt på de protestene og konsekvenser som vil komme i kjølvannet av et slikt vedtak? Vi er alle bare et stikk unna å ikke ha grønt pass lengre. Hvordan tror dere det vil gå når flertallet ikke har grønt pass? Vell vi kan jo se til de landende som har hatt strenge føringer med koronasertifikat som fripass. Vaksinerte og uvaksinerte står nå sammen og kjemper for grunnlovfestede rettigheter og menneskerettigheter. Millioner av mennesker demonstrerer ukentlig i Europas byer. I Canada er hele byer nedstengt grunnet blokader med tungtransport og dette ser vi nå også komme til Europa. Folkets tålegrense er for lengst nådd i enkelte land, men i Norge har vi så langt vært unnlatt de største protesene.

Det er nå viktigere enn noen gang å fremme samhold og likeverd. Det er økt aktivitet blant folk med antistatlige overbevisninger i Norge, ifølge PST, er konspirasjonsteorier om korona er et samlende tema. Den antistatlige aktiviteten kommer som følge av mistillit til styresmakter og følelsen av utenforskap. Dette høringsnotatet nører oppunder hat og splittelse. Men verst av alt fremmer det mistillit til styresmakter. Tilliten til styresmakter er allerede tynnslitt og jeg ber dere droppe all videreføring og alle endringer i reglene om koronasertifikat. Dette spøkelset må legges helt bort nå, slik at vi kan se framover uten å ha dette mørke teppe hengende over befolkningen.

Avslutningsvis vil jeg sitere Preben Aavitsland i FHI. Dette er hva han nylig uttalte om passet.

«Fra et smittevernsynspunkt er det meningsløst, men politikerne får vise handlekraft og innbille folket at epidemien bekjempes mens man egentlig bare plager det uvaksinerte mindretallet. Dessverre fører ordningen til at noen føler seg nødt til å ta flere vaksinedoser enn de trenger. Jeg er redd det blir bare verre før EU-byråkratene i Luxembourg og politikerne i EUs hovedsteder en gang innser hva de holder på med.»