Forsiden

Høringssvar fra Erik Aavatsmark

Dato: 03.03.2022

Høringssvar til forslag om "Forlengelse av reglene om koronaseretifikat"

Jeg er sterkt imot dette forslaget, da jeg anser det for å stride mot såvel Grunnloven, som FNs menneskerettighetserklæring og Nürnbergkodeksen.