Forsiden

Høringssvar fra Beate Haugen

Dato: 03.03.2022

I dag har vaksinene utspilt sin rolle, der «risk/gain» forholdet viser at risikoen ved vaksinering er større en sykdommer/viruset. Faren for bivirkninger og skade og død er nå Støre av vaksine en av viruset. Det er ikke lengre hensiktsmessig å vaksineres da vaksinen verken beskytter eller hindret smittespredning. Å vaksinere hele befolkningen for å beskytte de svake og eldre og de med underliggende sykdommer er også ulogisk da viruset ikke diskriminerer noen.

I den nåværende situasjonen, der koronavaksinene ikke hindrer smitte eller at man blir syk, men hevdes å kunne ha symptomdempende effekt, vil bruk av koronasertifikat, med størst sannsynlighet, medføre økt smittespredning.

Årsaken til dette er at folk som oppsøker situasjoner der koronasertifikat kreves, vil, bevisst eller ubevisst, opptre som om koronasertifikatet innebærer en sikkerhet mot at man blir smittet. Dette er ikke tilfelle og flere vil derved smittes.

Bruk av koronasertifikat er derved i realiteten kun et pressmiddel for å tvinge alle til å vaksinere seg, dersom de ønsker å skulle kunne fungere normalt i samfunnet.

Dette blir feil av mange flere årsaker.

1. I henhold til Nurenbergkonvensjonen skal ingen påtvinges en medisinsk behandling.

2. Vaksinering er i Norge frivillig. Bruk av koronapass undergraver dette prinsippet.

3. Det er diskriminerende for de som ikke vil eller kan vaksineres. Det er flere grupper som av ulike årsaker ikke kan ta vaksinene og disse vil derved diskrimineres og undertrykkes på linje med jødene før og under annen verdenskrig som alltid måtte ha med "jødepass".

4. Det er heller ikke lagt opp til fullverdig unntakspass for disse gruppene, slik at disse kan fungere normalt.

Presset som legges på at alle skal vaksineres med en vaksine som ikke hindrer smittespredning, der man ikke har oversikt over langtidsvirkningene og man i tillegg har en omikron som gir et sykdomsforløp på linje med en kraftig forkjølelse, blir hele situasjonen uakseptabel og ulogisk. Vaksinene er ikke godkjent på lik linje som tradisjonelle vaksiner, de er av en ny sort som det nå viser seg å ha mange alvorlige skjulte bivirkninger som vi ikke vet langtids effekten av. De HAR vist seg å potensielt kunne påvirke vårt DNA, (i følge et svensk studie). Informasjon som dette er skremmende i forhold til langtidseffekter vi ikke vet så mye om ennå.

At politikerne og helselederne i denne situasjonen fortsetter å legge press på at alle skal vaksineres og på tross av realitetene ønsker å innføre vaksinepass, leder dette til en konklusjon om at det er andre bakenforliggende motiver enn folkehelsen som ligger bak. Faren for at passet kan misbrukes og føre til forskjellsbehandling på et ikke medisinsk grunnlag er stor. Makt, kontroll, forfølgelse, utestenging, undertrykking er konsekvenser som lett kan bli vanlige og føre til et land der befolkningen polariseres. Noe man har sett tendenser til allerede.

I tillegg til de faktiske og logiske grunnene til å forkaste forslaget om å åpne for å innføre koronapass, er det et helt sett av juridiske årsker.

Koronasertifikatet strider mot grunnloven.

§ 89 -I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet.

§ 98 - Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling

§ 106 -Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

§ 106-2 Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt.

Jeg motsetter meg høringsforslaget deres og anbefaler høringen avvist med umiddelbar virkning basert på dens mangel på logikk og sunn fornuft, samt at det medfører flere brudd på Norges Grunnlov.