Forsiden

Høringssvar fra Geir Trygve Hovland

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat skal skrotes i sin helhet. Vi har ingen tradisjoner for dette i Norge ved unntak under Regjeringen Quisling. Det i seg selv sier mer enn nok.

Hovedpoenget her er at et koronasertifikat med kun de tre valgte variablene, teststatus, gjennomgått sykdom og injeksjonsstatus, vil føre til dårlig underbygd forskjellsbehandling. Igjen vil enkle eksempler kunne vise dette. Ser vi på FHIs risikoinformasjon for omikron-varianten, ville differensierte smitteverntiltak rettet mot eldre over 65 år og personer med kroppsmasseindeks over 35, kunne hatt større effekt for total sykdomsbyrde enn tiltak rettet mot uvaksinerte i lav risikogruppe under 40 år. På samme måte som høringsnotatet tenker seg at det kan bli nødvendig å frita vaksinerte fra smitteverntiltak, kan det også bli nødvendig å frita grupper definert av alder, kjønn og sykdomsstatus. Den kunnskapsteoretiske feilen man her har gjort, er at man har sett seg blind på at uvaksinerte har høyere relativ risiko enn vaksinerte i alle aldersgrupper. Den absolutte risikoen er imidlertid så lav i de yngste aldersgruppene at friske uvaksinerte unge har hatt klart lavere risiko enn vaksinerte eldre og/eller personer med relevant underliggende sykdom. Det at vi har denne kunnskapen, gjør at designet av det eksisterende koronasertifikatet ikke har en klar medisinskfaglig begrunnelse og at det diskriminerer på bakgrunn av mangelfullt / usaklig kunnskapsgrunnlag. Man ser seg også blind på troen i at vaksinerte smitter mindre enn uvaksinerte. Her strides også de lærde og det er bevist at de vaksinerte har like stor eller større "viral load" enn uvaksinerte. Å bruke enorme beløp på testing, sporing og injeksjoner samt et Koronasertifikat har svært liten helsemessig fordel. Bare ved å bruke en liten del av et slikt beløp på helse/livsstil og sunn mat, direkte mot de utsatte gruppene ville man oppnå mye mer enn det som regimet i Norge i dag ser ut til å tro.