Forsiden

Høringssvar fra Frogner KrF

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Innretningen på lov om forlengelse av koronasertifikat

Høringsnotat om forlengelse av reglene om koronasertifikat har forslag til nye tiltak ved en endret smittesituasjon og gjeninnføring av strenge smittevernstiltak. Vi forstår at bakgrunnen er å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittvernloven) kapittel 4A. (De midlertidige bestemmelsene om bruk av koronasertifikat ble innført ved lov 11. juni 2021 nr. 66 som trådte i kraft samme dag).

Vi har hatt en regjering som har evnet å handle raskt og gjøre det den kunne for å beskytte befolkningen i en kritisk tid under de siste årenes koronautbrudd. Det har hele tiden vært viktig at tiltakene har vært forholdsmessige, dvs. en ikke altfor stor inngripen i den enkeltes liv uten at det er strengt nødvendig og krever kontinuerlig vurdering. Vi har lang tradisjon og respekt for individets rett og frihet til å bestemme over eget liv i vårt samfunn.

Forslagene til tiltak som foreligger, opplever vi fort kan gå i en annen retning og bryte med grunnleggende frihetsprinsipper. Det foreslås at:

- departementet i forskrift kan bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere (side 10, andre avsnitt). Vi har ikke vaksineplikt pr. nå.

- personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.

- nektes adgang til arbeidsplassen, og det stilles spørsmål ved om lønn skal utbetales, og arbeidstaker kan avskjediges (kan også gjelde oppdragstakere/selvstendig næringsdrivende) (side 36 og 37)

- kan ikke besøke restauranter, kafeer og barer (side 39)

Det begrunnes med at «det må være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå som tjenlig og forholdsmessig». For øvrig legger departementet til grunn at «eventuell fremleggelse av forslag om differensierte smitteverntiltak i arbeidslivet og bruk av koronasertifikat i den forbindelse forutsetter at behov og innretning på forhånd drøftes med arbeidslivets parter».

Vi vil anbefale å mane til forsiktighet og bruk av føre-var-prinsippet i tiltak der individets frihet innskrenkes og grenser forskyves. Individuell frihet har i seg selv en verdi og når denne utfordres, kan nye grenser flyttes. Med koronasertifikat begynner vi å skille ut grupper i samfunnet, som på sikt kan ha konsekvenser vi ikke ser på det nåværende tidspunkt.

Vi har høy vaksineringsgrad i Norge og høy tillit til myndighetene. Denne må derfor ikke utfordres eller settes på prøve. Det har en verdi at et lite mindretall kan velge noe annet enn flertallet, i tilfeller der ikke dette setter andre liv i fare.

Høringsnotatet handler om koronasertifikat, men handler i bunn og grunn om en samfunnsinnretning, som må diskuteres og vurderes nøye. Vi advarer mot å innføre disse endringene uten videre vurdering.

Lilly Kristin Langnes
Thomas Moss

Frogner KrF