Forsiden

Høringssvar fra Johnny Foss Parateq AS

Dato: 02.03.2022

Høringssvar fra Johnny Foss

Dato: 02.03.2022HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM “FORLENGELSE AV REGLENE OM KORONASERTIFIKAT”

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat (smittevernloven)til 30. juni 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også en justering av ordlyden (§ 4A-2 andre ledd): å tydeliggjøre skillet mellom

 1. avgrensning av smitteverntiltak, og

 2. bruk av koronasertifikat som dokumentasjon

To års tvang og diktering av private menneskers liv nærmer seg slutten – begrunnet i en sykdom som 99,25% av befolkningen IKKE dør av.

At Regjeringen har valgt 60 års hemmelighold av corona håndteringen gir i aller høyeste grad misstillit.

Nå ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge levetiden til de midlertidige lovene, som ga myndighetene mulighet til å utøve denne tvangen. De midlertidige lovene skulle aldri i utgangspunktet vært innført – og de viser med all tydelighet at også i demokratiet Norge kan det innføres diktatur over natten, bare en begrunner det med “fare (les:frykt) for liv og helse”.

Grunnloven må taes hensyn til:

​§ 92.


Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.


​§ 93.


Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.​§ 94.


Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

​§ 96.


Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

​§ 98.


Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

​§ 100.

Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

​§ 105.


Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.

​§ 106.

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

​§ 110.

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.

​§ 113.

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.


Under er eksempler på brudd på Grunnloven og Menneskerettigheter:


 • Likhet for loven(koronapass truer likestilling og fremmer segregering)

 • Demokrati (Maktmisbruk, rettsprinsipper fravikes uten gyldige begrunnelser)

 • Fri Presse (Fraværende )

 • Valgfrihet (Retten til å bestemme over egen kropp fratatt befolkningen gjennom ulike tiltak)

 • Rett til arbeid (folket har uten lovpålagt grunn måttet holde seg hjemme fra jobben)

 • Privatøkonomi (Svært mange har lidd økonomisk overlast p.g.a. smitteverntiltak)

 • Sosiale møteplasser (De 2 siste årene: utradert p.g.a. smitteverntiltak)

 • Forsamlingsfrihet (De 2 siste årene: utradert på grunn av smitteverntiltak)

 • Demonstrasjonsfrihet (De 2 siste årene: tildels forhindret på grunn av smitteverntiltak)

 • Splittelse av befolkningen gjennom hele tiden flytt målstreken for vaksine programmet og presse folk til å ta en eksperimentell genterapi

 • Bevegelsesfrihet så en kan drive med helsebringende sport

 • Ytringsfrihet (De 2 siste årene: mediene har sensurert i stor grad)


Helse- og omsorgsdepartementet ønsker nå altså å ha muligheten til å fortsette OVERGREPET mot det Norske folk.Vi gir da opp demokratiet til butte mot smitte diktatur .


Så fort det fremgikk at dødligheten på dette nye viruset var kjent skulle staten beskyttet de svakeste eldre som eventuelt ønsket dette og latt de gamle som ønsket å treffe sine kjære på tross av risiko fått lov å velge dette selv. Mange eksperter verden over signerte The Great Barrington Declaration .

Det er så mange logiske brister ved den politikken som har vært ført de siste to årene, at man vet ikke hvor man skal begynne. Det at norske helsemyndigheter ikke gav leger full åpning til å skrive ut HCQ og Ivermectin er også en skam.

Det enkle faktum at dødsraten til Corona (uavhengig av antall smittede) i de aller fleste land- uavhengig av nedstengningstiltak, vaksinering eller antall smittede – ikke overstiger 0,25 %.Til tross for dette mener altså myndighetene at det er grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg heller IKKE OM FOLKEHELSEN.

Fordi tvang, segregering og nedstengningstiltak er nettopp en trussel mot folkehelsen.

NEI TIL KORONAPASS! NEI til segregering av befolkningen! Nei til innstramming av smittevernloven da den allerede er altfor inngripende.


Johnny Foss

Daglig Leder

Parateq A/S