Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 24.02.2022

Byrådet behandlet saken i møtet 24.02.2022 sak 1053/22 og fattet følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forlengelse av reglene om koronasertifikat» slik den fremkommer av byrådens forslag.
Bergen kommunes høringsuttalelse:

Da hjemmelen for koronasertifikat ble forlenget til 1.juli 2022 uttalte Bergen kommune: Bergen kommune vil understreke at behovet for tiltakene reduseres etter hvert som befolkningen blir tilstrekkelig beskyttet gjennom vaksinering, og at det derfor skal mye til for at videreføring av tiltak vil være forholdsmessig. For å kunne støtte departementets forslag forutsetter Bergen kommune at hjemlene bare benyttes etter en grundig forholdsmessighetsvurdering i samsvar med de grunnleggende kravene til smitteverntiltak i smittevernloven.

Bergen kommune finner grunn til å gjenta og forsterke at det skal mye til for at gjeninnføring av tiltak vil være forholdsmessig, og er derfor nå kommet til at vi mener at hjemmelen for innenlands bruk av koronasertifikat ikke bør forlenges.

Bergen kommune mener at behovet for å gjeninnføre inngripende tiltak på de områdene et koronasertifikat er aktuelt å benyttes, er lite sannsynlig ettersom befolkningen er godt beskyttet gjennom vaksinering, og at det skal stadig mer til for at gjeninnføring av tiltak vil være forholdsmessig. Ved forventet utvikling av pandemien vil sykdomsbyrden i befolkningen snart være avtagende, selv om en liten andel av befolkningen har valgt å ta personlig risiko ved å ikke følge anbefalingene om vaksinasjon. Eventuelle nye tiltak må forventes å møte stor motstand i befolkningen, noe som vil kunne ha betydning for etterlevelsen av tiltakene. Også forskjellsbehandling på grunnlag vaksinasjonsstatus må antas å møte motstand i befolkningen.

Siden koronasertifikat også kan utstedes på grunnlag av negativ test med krav om at testen er tatt i helse- og omsorgstjenesten og at prøvesvaret er registrert i MSIS, vil fortsatt innenlands bruk av koronasertifikat forutsette en kapasitet for testing i kommunal regi langt ut over det som er medisinsk faglig berettiget.

Bergen kommune vil også påpeke at krav om fremvisning av helseopplysninger, som fremvisning av koronasertifikat, innebærer en betydelig personvernutfordring.

Hjemmelen for innenlands bruk av koronasertifikat er uansett gyldig i 4 måneder til, og Bergen kommune mener at dette må være tilstrekkelig.

Samfunnet har blitt utsatt for sterke restriksjoner over de siste to årene. I denne perioden har en stor andel av befolkningen fått betydelig grad av immunitet mot alvorlig sykdom via vaksine og tidligere smitte. Bergen kommune vil påpeke at det er et nasjonalt ansvar at det opparbeides tilstrekkelig intensivkapasitet i helseforetakene til at samfunnet kan fungere mest mulig normalt i møte med utbrudd av smittsomme sykdommer.