Forsiden

Høringssvar fra Hanne Weichel

Dato: 22.02.2022

Se vedlegg for full høringsuttalelse. Her følger oppsummeringen

OPPSUMMERING AV KRITIKKEN MOT FORSLAGET

Foreslåtte endringer i høringsnotatet bør IKKE vedtas eller aksepteres. Det gjelder særlig i lys av statens forpliktelser etter Grunnlov og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner (EMK), samt kravene i nasjonal lovgivning. Forslaget bryter med Grunnloven, EMK og nasjonal lovgivning generelt, men også fordi Stortinget, og ikke overnasjonale instanser, bør være instansen som fastsetter absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.

Tiltak som har blitt iverksatt mot covid-19 har vist seg å være svært inngripende i grunnleggende rettigheter. Tiltakene er iverksatt på svakt faglig grunnlag, og har vist seg å bli opprettholdt lenger enn det er grunnlag for. Jo mer utstrakt bruken av sertifikatet er, og dermed jo større inngrep den gjør i menneskerettighetene, desto høyere krav stilles til legitimitet, proporsjonalitet og nødvendighet.

Koronasertifikatet griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten og forsamlings- og foreningsfriheten og fører til forskjellsbehandling og diskriminering. Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i disse rettighetene og forbudet mot diskriminering.

Høringsnotatet fremmer muligheten til å:

  • - tvangsvaksinere med vaksiner som er godkjent etter hasteprosedyre
  • - nekte uvaksinerte samvær med andre mennesker
  • - internere uvaksinerte, dvs de må oppholde seg innenfor bestemte områder
  • - nekte uvaksinerte tilgang til arbeidsplassen
  • - nekte uvaksinerte lønn
  • - si opp eller avskjedige uvaksinerte
  • - nekte uvaksinerte adgang til helseinstitusjoner, fengsler m.v.
  • - nekte uvaksinerte adgang til tros- og livsynssamlinger
  • - forlenge legitimasjonsplikt for alle borgere og dermed bryte med retten til å ferdes anonymt og fritt

Dette tilsier at foreslåtte hjemler for inngrep på nye områder og forlengelse av koronasertifikatet ikke bør vedtas, men forkastes. Det gjelder også hjemler på overnasjonalt nivå, hvor beslutningsprosessene har mindre tilknytning til lokale forhold og hvor beslutningene i mindre grad har demokratisk legitimitet.

Uten tilstrekkelig faglig og rettslig begrunnelse må det derfor advares kraftig mot forlengelse av foreslåtte tiltak (koronasertifikatet) og forslag om å utvide hjemlene til andre områder som arbeidsplassen, besøk i helseinstitusjoner og fengsler, samling i tros- og livssynssammenhenger samt kultursektoren, frivillig arbeid og idretten.

I lys av de store og alvorlige bivirkninger vaksinering har, holdt opp mot den beskjedne virkningen vaksine har for å motvirke smitte i befolkningen, kan ikke myndighetenes tiltak bygge på ordninger som gir grunnlag for å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte.

Det er også grunnlag for sterk bekymring for at innføringen av for vide hjemmelsgrunnlag medfører risiko for myndighetsmisbruk og brudd på grunnleggende rettigheter. Derfor bør vi motsette oss vedtakelsen av forslaget slik det foreligger.

Vedlegg