Forsiden

Høringssvar fra Frivillighet Norge

Dato: 04.03.2022

Frivillighet Norge viser til høring fra Helsedepartementet datert 11. februar 2022 om forlengelsen av reglene om koronasertifikat, og takker for muligheten til å spille inn til denne. Under er våre kommentarer til høringen. Disse følger opp våre tidligere kommentarer om koronasertifikat, som uttrykt til Helsedirektoratet i brev 4. mai 2021.

Frivillighet Norge støtter i hovedsak en forlengelse av muligheten i regelverket for å ta i bruk koronasertifikat dersom smittesituasjonen igjen skulle tilsi at det er strengt nødvendig. Under er noen presiseringer av hva vi mener bør ligge til grunn om tiltaket benyttes.

Ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom

Utbruddet at covid-19 er på dette tidspunktet ikke lengre å anse som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. På nåværende tidspunkt er det derfor uforholdsmessig med sterke smittevernrestriksjoner og dermed også lite aktuelt å anvende koronasertifikat for å gi vaksinerte (og de som kan vise negativ test eller gjennomgått sykdom) unntak fra smittevernrestriksjoner.

Vi har imidlertid forståelse for at det igjen kan oppstå en situasjon av en så alvorlig grad at strenge tiltak er aktuelt. Det vil da være positivt om koronasertifikat kan brukes som ett av flere virkemidler for å holde aktiviteter åpne. Behovet for dette må vurderes særskilt i lys av den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen.

Må være et frivillig tiltak

Frivillige organisasjoner er arenaer for inkludering, utvikling av fellesskap og bygging av sosial kapital, og deltakelse er et mål i seg selv. Gjennom historien så vel som i dag, har frivilligheten hatt en unik mulighet til å omfavne det brede lag av befolkningen, også de som ellers faller utenfor i arbeids- og samfunnsliv. Dette virker samfunnsbyggende og motvirker utenforskap, også blant grupper med store helseutfordringer og papirløse innbyggere. Derfor er det vesentlig at frivilligheten fortsetter å være mest mulig åpen og inkluderende for flest mulig. Men det er også et mål at flest mulig aktiviteter kan være åpne selv i perioder med inngripende smitteverntiltak.

En ordning med koronasertifikat som avgrensing for hvem som får delta i aktiviteter, er et svært inngripende tiltak som bør brukes med forsiktighet, ikke minst i frivillig sektor. Under den alvorlige fasen av koronapandemien, har vi likevel sett verdien av å bruke koronasertifikat for å kunne åpne opp aktiviteter som ellers må være stengt, for flere deltakere, større kohorter og færre avstandskrav.

Vi mener derfor det er positivt om det fins en mulighet til å bruke koronasertifikat, men at dette kun må være en mulighet som organisasjonene velger eller ikke velger å benytte ut ifra egne hensyn, ikke på noe tidspunkt et obligatorisk tiltak.

Smitteverntiltak må favne bredden av aktiviteter

Frivillighet Norge forventer at inngripende smitteverntiltak tar høyde for alle former for aktivitet i frivillig sektor. Det innebærer at de må ta høyde for flere aktiviteter enn de som innebærer å være publikum på idretts- eller kulturarrangement i begrensede perioder.

Slik det er nå, er koronasertifikat lite egnet som virkemiddel for å kunne gjennomføre en rekke aktiviteter i perioder med en alvorlig sykdomssituasjon. Det gjelder for eksempel ulike former for øvinger, stevner, leirer med mange barn og unge under 16 år. Her er deltakelse på øving og på scenen vel så viktig som publikum. Det må tas høyde for andre muligheter til å gjennomføre slike aktiviteter i perioder med inngripende tiltak.

Vi støtter særlig høringsnotatets uttalelse om at «barn og unges situasjon må tillegges særlig vekt i vurderingene, både ved eventuell innføring av differensierte smitteverntiltak og i spørsmålet om å benytte koronasertifikat som dokumentasjon».

Ikke skap unødig byråkrati og kostnad for organisasjonene

Frivillige organisasjoner har ofte få administrative ressurser og baserer seg i høy grad på frivillig innsats. Det er viktig at ordningen med koronasertifisering gjennomføres på en enkel og ubyråkratisk måte som gjør det reelt mulig å håndtere denne og som ikke krever for mye av økonomi og administrasjon, for eksempel med tanke på rapportering og personvern.

Ekstrakostnader må dekkes av det offentlige

Hvis det blir en mulighet for å gjennomføre aktiviteter ved bruk av koronasertifikat, må denne muligheten være reelt tilgjengelig for alle, også små organisasjoner med liten økonomi.

Frivillighet Norge legger videre til grunn at organisasjonenes ekstrakostnader med håndtering av koronasertifikat, vil dekkes av det offentliges ordninger. Et alternativ der disse kostnadene faller på organisasjonene, vil ikke bare gjøre det vanskeligere for organisasjoner med mindre økonomi å gjennomføre aktiviteter, men det kan også gjøre aktivitetene blir dyrere, og vi risikerer å skape forskjeller blant hvem som har råd til å delta.

Vennlig hilsen

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge

Guri Idsø Viken, Politisk seniorrådgiver, Frivillighet Norge