Forsiden

Høringssvar fra Anders Hansen

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikatet må skrotes nå!

Det Strider mot de mest grunnleggende menneskerettigheter.

Det er et angrep mot folks vilje, å rettferdighetsførelse.

koronasertifikat, for fri bevegelse innad i Norge, er en farlig vei å gå, det mangler vitenskapelig dekning, har store ulemper, med liten, eller ingen oppside.

Konsekvensene av tiltak, har for lengst overskredet konsekvensene av viruset.

Selv for uvaksinerte, er konsekvensen av Omicron smitte, lavere enn influensa.

For yngre personer er det usikkerhet knyttet til kost/nytte av vaksinasjon.

Land med koronasertifikat, maskepåbud, stor andel vaksinerte, strenge tiltak,

Har fortsatt stor spredning av smitte. (i Australia har de covid leir, med tvungen isolering, for ikke smittede nærkontakter!)

Den store majoriteten av samfunnet er imot koronasertifikat.

Noen potensielle konsekvenser:

Faren for misbruk, ved loggføring av hvor alle borgere beveger seg, er stor.

Det vil kunne skape et segregeringssamfunn, svekke folkets tillit til myndigheter, å medmennesker.

Bidra til økt polarisering, å destabilisering av samfunnet.

Se alle demonstrasjonene, verden rundt!

Milioner av borgere, i opposisjon, mot stadig mer totalitære myndigheter.

Et angrep på retten til fri bevegelse innad i Norge, vil også her kunne føre til sivil ulydighet, å uro.

Det strider mot minst noen punkter på FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som Norge har underskrevet.

Art 12. 1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til å bevege seg fritt der og til fritt å velge sitt bosted.

Art 19. 1. Enhver skal ha rett til meningsfrihet uten inngrep.

Art 26. Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.

FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Artikkel 13. 1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser

Artikkel 21. 2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land

Artikkel 27. 1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder