Forsiden

Høringssvar fra Jan Erik Ellingsen

Dato: 02.03.2022

NEI TIL OBLIGATORISK VAKSINESERTIFIKAT

Jeg sier NEI til obligatorisk vaksinesertifikat da dette strider mot personvernet, grunnloven, menneskerettighetene og EMK artikkel 8 som lyder:

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Jeg sier også NEI til enhver form av vaksinetvang og vaksinesertifikat og forsøk på dette enten det gjelder voksne eller barn. Dette vil være et grovt overtramp av menneskenes rett til fritt å kunne bevege seg i eget land. Dette er en totalitær form for sosial kontroll som under ingen omstendigheter kan forsvares eller aksepteres. Slike former for umenneskelig og uverdig behandling hører ikke hjemme i «frie» demokratiske land, men i diktaturer som Kina, Nord-Korea etc. Et slikt vaksinesertifikat vil dessuten føre til at mennesker fratas mulighet til å kunne forsørge seg selv og sin familie, dersom en arbeidsgiver lovmessig skal kunne kreve et slikt koronasertifikat.

En annet aspekt er at den såkalte koronavaksinen som tilbys ikke kan ses på som vaksine i tradisjonell medisinsk forstand:

Centers for Disease Control and Prevention – CDC endret i høsten 2021 definisjonen på vaksinering.

«Vaccination: The act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease.» het det 26.08.2021.

https://web.archive.org/web/20210826113846/https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

Denne definisjonen ble 01.09.2021 endret til:

«Vaccination: The act of introducing a vaccine into the body to produce protection from a specific disease.»

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

Og før 2015 het det:

«Vaccination: Injection of a killed or weakened infectious organism in order to prevent disease.»

De to tidligste er også i tråd med den norske forklaringen på vaksine som ifølge Store Norske Leksikon lyder:

«Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.»

Den nye ordlyden er altså at den skal gi beskyttelse mot en spesifikk sykdom. Det kan se ut som om endringen CDC foretok høsten 2021 er gjort da det i ettertid er bragt på det rene at «koronavaksinen» ikke kan betraktes som en vaksine i tradisjonell medisinsk forstand. Ikke blir man immun, ikke unngår man sykdom og i tillegg smitter man videre til andre. Dette er da pr definisjon ingen vaksine, men rett og slett medisin for beskyttelse mot sykdom.

Som en allmenn forebygging mot influensa eller framtidige pandemier er en tvungen form for massevaksinering (som vaksinesertifikat vil innebære) derfor ikke et adekvat eller hensiktsmessig inngrep mot frie borgere.

I lys av denne informasjonen forsvinner dermed også grunnlaget for å kalle folk for «vaksinemotstandere», så da kan vi kanskje respektere at folk har forskjellige syn, uten at man nødvendigvis er imot vaksiner generelt.

Regjeringens forslag til utvidet gyldighet for vaksinesertifikat er etter min mening den største trussel mot norske borgeres frihet i nyere tid. Det er særdeles betenkelig at ingen norske politiske partier har hatt et slikt forslag om vaksinepass i sitt partiprogram ved stortingsvalget. Det forslaget har heller ikke oppstått etter en politisk debatt eller kommet opp som et resultat av koronapandemien. Tvert imot er dette tankegodset noe som kommer fra EU, WHO og WEF, og siden 2018 har vært offentlig kjent som en del av EU’s planer og at det i EU skal innføres obligatorisk vaksinesertifikat i 2022.

Det er det norske folket som skal bestemme i Norge! Ikke internasjonale finansinstitusjoner og overnasjonale organisasjoner som kun jobber for egne interesser.

Jeg sier NEI TIL DIKTATUR OG OBLIGATORISK VAKSINEPASS, og JA TIL FRIHET OG DEMOKRATI FOR FOLKET!

Jan Erik Ellingsen

Vedlegg