Forsiden

Høringssvar fra Isabel Norvoll

Dato: 04.03.2022

Jeg er sterkt uenig i Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023. Begrunnelsen er som følger:

Jeg ønsker IKKE bruk av tvangsvaksinering, tvangstesting eller koronasertifikat i Norge. Det er udemokratisk, grunnlovsstridig, i strid med våre medfødte menneskerettigheter, våre helselover (pasient- og brukerrettighetsloven) og Nürnbergkodeksen. Det åpner for at våre myndigheter kan bruke mindre alvorlige smitteutbrudd som påskudd for å innføre uforholdsmessige kontrolltiltak.

Vaksinasjon vil alltid medføre risiko for bivirkninger. Fra oppstart av vaksinasjon i Norge 27. desember 2020 og frem til 15. februar 2022 er det meldt inn 56.479 mistenkte bivirkninger av Covid-19 vaksinene, av disse er 28 876 behandlet (51 %). Av de behandlede meldingene er 5 384 regnet som alvorlige. Det er så langt behandlet 254 meldinger om dødsfall.

Underrapportering av bivirkninger er et kjent internasjonalt fenomen, det er enighet om at 90— 95 prosent av alle bivirkninger på legemidler ikke meldes. Dette gjelder også vaksiner. Det skjer til tross for at legene har meldeplikt for dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt alvorlige følger, samt nye og uventede bivirkninger. Noen av årsaken kan for eksempel være at tidsintervallet mellom vaksinen og symptomdebut kan være langt, slik at symptomene ikke kobles til vaksinen. Mange pasienter har andre diagnoser som anses som årsak til de nye symptomene, og tenker ikke på at symptomene kan være bivirkninger av vaksinen. Og mange melder ikke fra om plager, eller opplever å ikke bli tatt på alvor eller blir avvist når de tar opp dette med helsepersonell.

I følge Statens Legemiddelverk ble det meldt inn 1989 bivirkningsmeldinger knyttet til Pandemrix etter vaksinasjonen mot svineinfluensaen i 2009 / 2010. Av disse ble 1056 vurdert som alvorlige. Vaksineringen ble stanset relatert til det høye antall alvorlige bivirkninger, og er i ettertid beskrevet som tidenes største vaksineskandale. Tallene ble i 2013 etter gjennomgang nedjustert til 1485 bivirkninger, hvorav 583 alvorlige. Alvorlige bivirkninger kan oppstå lang tid etter vaksineringstidspunktet, opptil 2 år for Pandemrix, hvilket innebærer at tallene for mRNA-vaksinene kan stige i tiden fremover. Vi ser altså enda ikke det totale bildet av konsekvensene av vaksineringen.

I et demokrati skal vaksinasjon være frivillig og basert på informert samtykke. Å gi et informert samtykke til vaksinasjon bygger på tillit til at vaksineprodusenter og våre myndigheter har tilstrekkelig kunnskap om både fordeler og risiko ved vaksinen, og formidler denne til folket.

Vaksinering not nye virus med nye vaksiner som er utviklet på kort tid, vil mangle informasjon om langtidsvirkninger av vaksinen, og vil alltid innebære en risiko. På Statens Legemiddelverk sin nettsider skriver de følgende: «Koronavaksinene som er godkjent i EU / EØS har fått en betinget godkjenning. Hensikten er å sikre tilgang til en vaksine under en pandemi før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger».

Dette betyr at det er umulig å gi tilstrekkelig informasjon om potensielle alvorlige langsiktige bivirkninger i forkant av vaksinering, valget bygger på de til en hver tid tilgjengelige opplysninger. Å vurdere fordeler i forhold til risiko ut i fra egen helsesituasjon, kunnskap og formidlet informasjon, og ut i fra dette ta et informert valg, må være den enkeltes soleklare rett. Å pålegge noen å ta en vaksine som potensielt kan medføre skade, er i strid med den Hippokratiske ed og etiske retningslinjer – til og med Kardemommeloven er klar på dette.

Dersom konsekvensen av at man ikke ønsker eller kan ta den potensielle risikoen det er å la seg vaksinere blir at grunnlovsfestede rettigheter og friheter innskrenkes, er dette i realiteten tvang. Å kunne bli nektet adgang til skole, jobb, helsehjelp, sosiale aktiviteter og ulike arenaer dersom man ikke har grønt koronapass, innebærer straff begrunnet i helsevalg og en segregering av mennesker. Hva blir det neste kravet for å beholde det grønne koronapasset?

Viktige rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven er retten til fri helsehjelp og prinsippene om autonomi og informert samtykke. Departementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat gir rom for å sette disse viktige rettighetene til side, uten klare føringer og begrensninger for når dette kan gjøres.

Det har tidligere blitt utført tvangstiltak mot deler av den norske befolkning begrunnet som behandling eller kontroll: tvangssterilisering, lobotomering, tvangsinnleggelse, tvangsbehandling (medisinering, bruk av mekanisk tvang, isolasjon, lobotomering) og segregering (samene, taterne, sigøynerne). Flere av disse er i dag fjernet eller sterkt begrenset, og bruk av tvang er underlagt strenge krav for iverksetting av tvangstiltak, regulering og kontroll. Årsaken er de etiske, moralske, menneskerettslige, økonomiske sidene ved bruk at tvang, og vurdering av kostnader i forhold til nytte.

Per i dag er målet i helsesektoren å innhente pasientens informerte samtykke og minst mulig bruk av tvang. Tvangstiltak i psykisk helsevern forutsetter alvorlig sinnslidelse som psykose, alvorlige grader av spiseforstyrrelser og/eller personlighetsforstyrrelser, og pasienten må utgjøre en nærliggende og alvorlig fare enten for eget eller for andres liv eller helse. Bruk av tvang bør så langt det er mulig unngås, og kun benyttes ved alvorlig psykisk sykdom som inkluderer fare for liv og helse.

Hvordan kan man forsvare å innføre tvungen vaksinering med hastegodkjente vaksiner med ukjente langsiktige bivirkninger på friske mennesker? På barn? Og med straff og sanksjoner som resultat om du ikke kan eller ønsker å ta vaksinen?

Departementet foreslår «en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat §4A-andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom §4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon».

Dette bekrefter at koronasertifikat ikke handler om helse eller smittevern, det gir handlingsrom for innsamling av data, overvåking og kontroll. Dette hører ikke hjemme i et demokrati.

Vaksinetvang og koronapass kan føre til splittelse og segregering i befolkningen, og til økt mistro og manglende tillit til våre myndigheter.

Jeg sier derfor et klart nei til vaksinetvang, tvangstesting og koronasertifikat.