Forsiden

Høringssvar fra Jan-Erik Johnsen

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget om forlengelse av reglene om koronasertifikat må forkastses.

Dette er udemokratisk, grunnlovsstridig og åpner for et kontrollsamfunn der regjeringen kan bruke mindre alvorlige smitteutbrudd som påskudd for å tvinge frem uforholdsmessige kontrolltiltak.

I et demokrati skal vaksinasjon være frivillig og basert på informert samtykke. Dette er en menneskerett.

Dersom konsekvensene av å ikke la seg vaksinere blir innskrenkninger av grunnlovsfestede friheter er det i praksis tvang.

En lovgivning som åpner for uforholdsmessige kontrolltiltak basert på vaksinasjonsstatus vil også skape presedens for tilsvarende lovgivning på andre områder, og kan således bli en portal til et totalitært samfunn og slutten på vårt demokrati.

Dersom smittevernloven skal kunne gi hjemmel for grunnlovsstridige tiltak som foreslått her, må det vises i retten at nåværende og fremtidige smitteutbrudd faktisk utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen, og at tiltak som vaksinasjon har en effekt som er vitenskapelig dokumentert av uavhengig forskning med en tilsvarende bivirkningsprofil som klassiske vaksiner. Dette er ikke tilfellet i den nåværende situasjon, og det er derfor ingen grunn til å gå videre med forslagene i høringsnotatet.

Dette er et lovforslag til en lov som en kan risikere blir missbrukt på feil grunnlag og føre til store konsekvenser for samfunnet.

Loven vil føre til at terskelen blir for liten, slik at det blir for lett for regjeringen å innføre uforholdsmessige restriksjoner.

Regjeringen vil få for stort spillerom som igjen kan føre til at en fatter vedtak gjennom denne loven som tvinger alle til å ta en vaksine som senere viser seg å gjøre mer skade enn forutsatt.

Dette vil i praksis være brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Se på erfaringene fra Kannada og Autstralia hvor styresmaktene har gått for langt med bruk av koronnapass og konsekvensene av dette.