Forsiden

Høringssvar fra Bjorn Hannaas

Dato: 02.03.2022

Svartype: Med merknad

Et slikt sertifikat har intet medisinskfaglig rasjonale og jeg protestererer derfor på det sterkeste mot det. Dessuten strider det mot menneskerettighetene og Nürnbergprotokollen.