Forsiden

Høringssvar fra Daniele Ursula Reistad

Dato: 20.02.2022

Høringssvar:

Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat). Disse framlagte forslagene til endringer i smittevernloven hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn og må i sin helhet forkastes og aldri tas opp igjen.

Her er mine begrunnelser i forhold til noen av punktene: - I høringsnotatet står det på side 10: “Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.» Dette strider mot allmenn rettsoppfatning og rettsprinsipper nedfelt i Grunnloven og Nürenbergkodeksen. Retten til å ta valg over egen kropp må gjelde fullt ut.

- Videre står det på side 10: «… personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.» Dette har som konsekvens at friske og velfungerende mennesker skal kunne interneres uten lov og dom fordi de ikke ønsker å ta imot en medisinsk behandling - en helt uakseptabel tanke i vårt demokrati. Retten til fritt valg av forebyggende medisinsk behandling må gjelde alltid. Erfaringene etter covidvaksinene har vist at en ikke kjenner de fulle virkningene av slike hastegodkjente vaksiner verken når det gjelder bivirkninger eller effekt på smittespredning.

- I samme avsnitt (på side 10) står det videre: «Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene. At det må være nødvendig og med en gang er to kriterier som tilsier at terskelen for bruk av denne myndigheten er svært høy.» Det har vært tydelig under håndteringen av epidemien vi har vært gjennom nå at begrep som «nødvendig» er for uklare. Hvem skal definerer hva som er nødvendig? Hvordan skal offentligheten ha innsyn og påvirkningsmulighet i de vurderingene som blir gjort? Hvordan skal en sikre seg en demokratisk og vitenskapelig prosess som befolkningen kan ha tillit til? Erfaringer gjennom de siste to årene er at mye av grunnlaget holdes hemmelig. Hvordan skal en kunne vurdere forholdsmessigheten i tiltakene når det ikke blir gjort evalueringer som er tilgjengelige for offentligheten? Endringer i lovverket har blitt lagt ut til høring med svært korte frister. Den vitenskapelige debatten rundt tiltakene har ikke vært åpen. Dokumentasjonen av innhold og effekt av vaksinene har vært unntatt fra offentligheten.

- Videre står det på side 37: «Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.» Som virkemiddel er dette et svært sterkt tiltak - nemlig trusselen om å ta levebrødet fra en person/familie dersom en ikke vaksinerer seg. Det kan gjelde helt friske mennesker som ikke får komme på jobben sin. Selv de som har vaksinert seg kan risikere å miste jobben ved at vaksinene bare har begrenset gyldighet. Dermed kan du tvinges til et evig løp med boosterdoser eller nye eksperimentelle vaksiner. En slik inngripen i borgernes liv er uhørt og uakseptabel i et demokrati.

Konklusjon: Alt dette er tiltak som er svært inngripende og uforenlige med grunnleggende, demokratiske rettigheter. Endringsforslagene må derfor forkastes.