Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Leirgul

Dato: 03.03.2022

Høringssvar vedrørende midlertidige endringer i smittervernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat

Undertegnede er lege med spesialitet i indremedisin og hjertesykdommer og uttaler meg som fagperson og privatperson.

Smittevernloven gir hjemmel for ekstraordinære tiltak i en krisesituasjon for å beskytte samfunnet mot utbredelse av farlige sykdommer. Denne hjemmelen har imidlertid klare begrensninger knyttet til om tiltaket er nødvendig og tjenlig.

Tiltakene skal vurderes ut fra den til enhver tid gjeldende kunnskap og fortløpende tilpasses.

På grunn av alarmerende rapporter fra andre land ble det tidlig i covid-pandemien iverksatt en rekke tiltak med sterk begrensning av befolkningens frihet. Noen av disse tiltakene er allerede erkjent som opplagt unødige, for eksempel forbud mot å reise til egne fritidsboliger. En rekke andre tiltak er gjenstand for sterk kritikk. Det er mye som tyder på at rask handling med ulike virkemidler for å begrense smitteutbredelsen har vært medvirkende til at det er svært lav dødelighet av covid i Norge, likevel er det nå betimelig med en gjennomgang av hvilke virkemidler som var sannsynlig virksomme og i hvor stor grad antatt effekt av tiltakene kan rettferdiggjøre begrensningene i frihet for befolkningen.

Nå er vi i en situasjon der

- Det viser seg at både vaksinen og tidligere gjennomgått covid-sykdom i liten grad beskytter mot smitte og videresmitte av den dominerende virusvariant

- Den dominerende virusvariant gir betydelig mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter, det er nå svært få som blir livstruende syk av covid. Av de som blir innlagt med covid-smitte er bare omtrent halvparten innlagt på grunn av covid

- Selv om vaksine ser ut til å beskytte noe mot alvorlig sykdom er andre risikofaktorer betydelig viktigere enn vaksinasjonsstatus; alder, øvrige sykdomstilstander, vekt

Det er da meningsløst å skulle bruke vaksinestatus til å bestemme innbyggeres bevegelsesfrihet.

- Det kan ikke begrunnes – slik man tidligere har gjort- med at det skal beskytte våre medborgere mot å bli smittet av den uvaksinerte. Nå kan man lett smittes av folk som har tre vaksinedoser.

- Det forsøkes begrunnet med et ønske om å beskytte uvaksinerte mot å utsette seg for smitte. Dette er ikke bare et helt uhørt overformynderi, særlig gitt den lave risikoen de fleste har for alvorlig sykdom av dagens virus, det er også en feilslutning å innføre begrensninger for uvaksinerte uten å hensynta individets reelle risiko for å bli alvorlig syk.

Bruk av koronasertifikat er altså nå verken nødvendig eller tjenlig, og jeg ber om at dette lovforslaget trekkes.

Mvh Elisabeth Leirgul