Forsiden

Høringssvar fra Kjartan Fjell

Dato: 24.02.2022

Regjeringens arbeid med å lovfeste fortsatt bruk av koronasertifikat går imot den frihet som vesten tradisjonelt har stått opp for. Sertifikatet oppleves som en passerseddel. Et pass en må vise frem for å bevise at man har riktige holdninger, meninger og villighet til å underordne seg. Det er svært vanskelig å finne medisinske eller vitenskapelige grrunner for disse nye lovforslagene. Jeg ber derfor om at regjeringen går bort fra en slik politikk. Det bør istedet gis tydelige signal til befolkningen om at en selv står ansvarlig for eget liv og helse. At staten aldri kan stå som garantist mot sykdom og død. Det finnes ingen myndighet, demokratisk stemt inn eller som på annen måte har tatt makten, som har rett til å frata et individ et slikt ansvar, eller "gi" et menneske "frihet" til å utøve sine grunnleggende rettigheter. De nye lovene står i skarp kontrast både til grunnlovens intensjon, naturretten og menneskerettighetene.