Forsiden

Høringssvar fra ingjerd stjern

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av smitteverntiltak i form av koronapass o.l. Høringsutkastet forkastes.

Hannah Arendt gjorde en sammenlikning av Nasjonalsosialismen og Stalinismen i etterkant av 2.verdenskrig. Hun ville klargjøre årsakene til det moralske sammenbruddet i Europa. Dette beskrives i "Origins of Totalitarianism" som kom ut i 1951. Hun påstår at ..."totalitære ideologiar kan slå rot i alle typar statar, ved å byggje opp eit propaganda- og terrorregime og samtidig rive ned eksisterande samfunnsordningar. Ved å manipulere borgarar i totalitær retning, vert vilje, fornuft og empati gradvis svekt.... I følge Arendt er moderne massemediasamfunn særleg sårbare for totalitære framstøytar, fordi kommunikasjonsteknologien er høgt utvikla, menneska framandgjorde og samfunnet fragmentert og dårleg rusta til å demme opp for snikande propaganda. Totalitære makthavarar krev full kontroll med borgarane, og skal det utopiske målet verta nådd, må dei luke ut det uføreseielege i den menneskelege åtferda. Mangfald og særtekk må utryddast, i siste instans også menneske."

Dette skrev Arendt altså i 1951, og jeg opplever at hun beskriver akkurat den situasjonen vi er i i dag. Media driver skremselspropaganda, det mikses med tall og det oppfordres til vi/dem-tenkning. Folk som mener annerledes blir stemplet som konspirasjonsteoretikere og i beste fall latterliggjort.

Vi må hegne om friheten vår. Koronapass og politikeres inngripen i folks helse må stoppes. De kan konsentrere seg om å styre landet til beste for innbyggerne, og være tro og ydmyk (!!!) mot det mandatet folket har gitt dem.