Forsiden

Høringssvar fra Arne Ivar Mæhle

Dato: 02.03.2022

Innhold

Innledning. 2

Subsidiært 2

Kongeriket Norges Grunnlov. 3

Grunnlovens § 16 «Alle innbyggerne i rike har fri religionsutøvelse». 3

Grunnloven § 98 «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». 3

Nasjonal plan pandemisk influensa. 4

Kommentar til sitatene fra Nasjonal plan pandemisk influensa. 5

Grunnlovens § 101 «Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner». 6

Grunnloven § 102 «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle. 6

tilfeller». 6

Alternativer til loven om koronasertifikat 7

Alternative vaksiner og medisiner 7

Nasjonal tiltaksplan pandemisk influensa. 7

Oppsummering. 8

Konsekvensen av å innføre et Coronasertifikat/vaksinasjonssertifikat og brudd på religionsfriheten. 8

Innledning

Vi som er motstandere av mRNA vaksiner og GMO-vaksiner på kristent grunnlag vil på denne måten benytte vår rett til å avvise regjeringens foreslåtte ønske om å videreføre bestemmelsene angående koronasertifikat med gyldighet for et nytt år fram til 30.06.2023. Dette i henhold til Kongeriket Norges Grunnlov. Vi kan oppsummere vår motstand på følgende måte:

«Smittebegrensende tiltak» forstår vi som diskriminerende og segregerende. Loven åpner eksplisitt opp for muligheten til å gjøre koronasertifikat om til vaksinasjonssertifikat ved å differensiere mellom negativ PCR-test, gjennomgått Covid-19 og vaksinasjon. I sin natur har lovforslaget til hensikt å diskriminere kristne borgere som nekter å la seg vaksinere, og segregere dem fra deres rett og plikt til fri samfunnsdeltakelse i arbeidsliv, forsamlingsliv, privatliv, fri ferdsel og deres mulighet for handel i butikker.

Selv om lovens ordlyd setter særlige krav for å beskytte trosfriheten, framholder loven om koronasertifikat få om noen begrensninger for myndighetenes mulighet til å regulere kirkenes forsamlingsrett. Vurderingene for begrensninger i loven er ikke spesifikke, men skjønnsmessige. De har allerede vært brukt til å forskjellsbehandle og begrense menighetenes forsamlingsrett især. Vi sikter til påbud om maksimalt 10 deltakere på gudstjenester, mot 50 deltakere i forsamlinger på kulturarrangementer.

Foreldreretten til barn over 16 år fratas, og loven åpner også opp for obligatorisk vaksinering, eller vaksinetvang av barn under 16 år.

Loven gir myndighetene rett til å «beskytte borgerne mot seg selv» ved at man kan fatte vedtak om tvangsvaksinering. Prinsippet «min kropp, mitt valg» kan frafalles, og rikets borgere kan umyndiggjøres.

Hvilke sanksjoner man ser for seg mot kristne som bryter loven, sier lovforslaget eksplisitt ingenting om. Men indirekte knytter loven seg til Europakommisjonen gjennom EØS-avtalen, og gir myndighetene vidtrekkende muligheter for bøter og subsidiært fengsling har vi sett.

Subsidiært

Vi skjønner at det vil være praktisk umulig for Norge som nasjon å ikke kunne gi tilgang for borgerne til et koronasertifikat da EU har innførte det, eller kommer til å innføre det. Mange av Europas nasjoner gir ikke innreisetillatelse for dem som ikke kan framlegge et grønt koronapass. Vi kan av hensyn til handel og økonomi ikke isolere nasjonen fra omverdenen.

Subsidiært vil vi derfor innrømme regjeringen mulighet for å gi tilgang til et koronapass som borgere kan gjøre seg nytte av, men at regjeringen forplikter seg til å avstå fra muligheten til sivilt bruk av koronapasset som dokumentasjon på smittebegrensende tiltak innenfor våre egne nasjonale grenser.

Kongeriket Norges Grunnlov

Vi vil i det videre nøye oss med å vise til Kongeriket Norges Grunnlov for å dokumentere at ordningen med koronasertifikat er i strid med selve Grunnlovens ånd, og derfor ikke kan vedtas. Vi ser i denne sammenheng bort i fra internasjonale forpliktelser som FNs menneskerettserklæring og Det Europeiske Menneskerettskommisjon, selv om vi også kunne lagt disse dokumentene til grunn.

Grunnlovens § 16 «Alle innbyggerne i rike har fri religionsutøvelse»

Vi er av den oppfatning at Gud er skaper av liv, og at mennesker ikke skal overta Guds rolle. Å bedrive genredigering eller design er et mandat som ikke er mennesker gitt. Nuvaxovid (Novavax) er en GMO-vaksine vi derfor ikke vil eller kan bruke av tros- og samvittighetsgrunner. mRNA vaksinene er en form for unaturlig manipulasjon av skaperverket ved at det manipulerer menneskekroppen til selv å lage et protein, som slik det er designet, ikke forekommer i naturen. Vi er ikke gitt et gudommelig mandat til å forvalte skaperverket på denne måten. Vi avstår derfor fra disse vaksinene av samvittighetsgrunner innfor vår Gud. Vi tror at Hans skaperordninger er de beste for alle mennesker. Hvorvidt myndigheter eller andre borgere finner disse trosoppfatninger irrasjonelle eller foraktelige, er irrelevant.

Trosfriheten fratar andre borgere eller offentlige myndigheter retten til å bedrive trosredigering hos borgere av kongeriket Norge. Myndighetene kan derfor ikke bruke vaksinasjonspass som dokumentasjon på smittebegrensende tiltak rettet mot kristne.

Grunnloven § 98 «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Frykten for at dette høringsnotatet går igjennom slik det nå lyder, bunner først og fremst i at et koronapass i realiteten kan eller skal bli et vaksinasjonspass. Nå som vi kjenner dette virusets gang, så er det tydelig at vaksinene ikke har kunnet gi tilstrekkelig beskyttelse mot smitte og/eller sykdom. Hva som kommer til å gi befolkningen flokkimmunitet, er Omikron viruset og ikke vaksinene. Smittetallene for uke 6 - 2022 viser at 137 762 mennesker i Norge da ble smittet, og sykefraværet i bedriftene var betydelig. Paradoksalt nok taler dette imot vaksinene, og ikke for. Omikron viruset er en så vidt forskjellig variant fra det opprinnelige Wuhan viruset, at vaksinenes beskyttelse er utenfor deres rekkevidde.

Vi vet også fra tradisjonelle influensavirus at de muterer meget raskt, og at det for eksempel ikke er mulig å gi fullgod beskyttelse til befolkningen med bare preparandevaksiner, da disse ofte begrenses til effekt gjennom kryssvaksinering. Dette indikerer at vaksiner mot influensa på generelt nivå har begrenset effekt. Når vi studerer «regjeringen.no» sin tidslinje, så går det helt klart fram at hva som virkelig har beskyttet befolkningen er; isolasjon, karantene, smitteverntiltak og nedstengning av samfunnet. 25.09.2021 vedtok regjeringen handlingsplanen «tilbake til en normal hverdag med utvidet beredskap». Tanken var at vaksinasjonsprogrammet var kommet så langt at immuniteten i befolkningen var robust nok til å takle den videre pandemiens gang. Regjeringen tok feil. Vaksinen kunne ikke beskytte tilstrekkelig mot sykdom, og det viste seg at de som var vaksinerte også var smittebærere og smittespredere. 27.10.2021, etter bare en måned med utvidet beredskap, så begynte regjeringens innskjerpelser. I «Rundskriv om kommunale smitteverntiltak» står det å lese; «pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder». Fram til 19.12.2021 ble det innført 24 nye tiltak med restriksjoner, reiseregler, karanteneregler, delvis gjeninnføring av hjemmekontor og økt overvåkning. 30.11.2021 måtte regjeringens nye innstramminger også inkludere utvidede karanteneregler som gjaldt «uavhengig av om du var vaksinert eller ikke». Samtidig utvidet man vaksinasjonsprogrammet til at alle over 18 år skulle få tilbud om en tredje vaksinasjonsdose. Dette viser seg å ha tilnærmet ingen innvirkning på spredning og sykdomsutbredelse av Covid-19 (j.fr. tall fra uke 6 – 2022).

Denne enkle gjennomgangen viser at vaksinene har hatt liten betydning for spredning og utvikling av korona viruset, eller utvikling av Covid-19 etter at den første bølgen som vaksinen var utviklet mot (Wuhan viruset) ble utkonkurrert av Delta varianten, og senere Omikron varianten som igjen utkonkurrerte Delta varianten. Koronasertifikat er derfor både «usaklig og uforholdsmessig» jamfør Norges Rikes Grunnlov § 98.

Nasjonal plan pandemisk influensa

Etter svineinfluensaen i 2009/10 ble det gjort en vurdering og oppsummering som er å finne på regjeringens egne nettsider: «Nasjonal plan pandemisk influensa» offentliggjort 23.10.2014. Der påpekes det at man må vurdere tiltakenes hensiktsmessighet angående vaksiner. Jeg tar med følgende sitater:

«Ifølge Smittevernloven § 3-8 kan HOD fastsette plikt til vaksinering for deler eller hele befolkningen, men det er lite sannsynlig at man vil ta i bruk denne hjemmelen» (s. 70).

«I tillegg kommer dilemmaet ved å vaksinere mange mennesker med en vaksine hvor graden av beskyttelse er usikker, og hvor man må forvente at bivirkninger av ulik grad vil kunne forekomme».

«Vaksinasjon med riktig sammensatt vaksine er det beste tiltaket for å redusere sykelighet og død under en pandemi».

Kommentar til sitatene fra Nasjonal plan pandemisk influensa

mRNA og GMO vaksiner har påviselige bivirkninger, også alvorlige. Vaksinene har ikke vært riktig sammensatte, og derfor ikke kunnet gi tilstrekkelig beskyttelse, da pandemivaksiner ikke kan oppdateres like raskt som influensavirus utvikler seg. Terskelen for å pålegge vaksine i henhold til ovennevnte dokument skal ligge veldig høyt. Vi noterer oss også at den moderne vaksineteknologien ikke er evaluert i oppgitte dokument, da den ikke var utviklet på tidspunktet for offentliggjøring. Det skulle tilsi en enda mer konservativ linje angående disse nye vaksinene etter «føre var prinsippet», hvilket også bivirkningene av vaksinene peker i retning av: Ifølge Legemiddelverkets egne tall er det per 01.02.2022 registrert 54 657 bekymringsmeldinger om mulige bivirkninger av vaksinene tilsvarende 1,26 % av alle vaksinerte. Av disse er 27 813 bekymringsmeldinger behandlet, og man har funnet 5058 alvorlige bivirkninger tilsvarende 1,17 ‰ av alle vaksinerte. Ettersom man bare er halvveis i behandlingen av bekymringsmeldinger så langt, så kan man anta at det reelle tallet kan være opp mot det dobbelte. Da er det 234 personer av 100 000 personer som får alvorlige bivirkninger. Det er rapportert 251 dødsfall av vaksinene, mens 1 513 personer er meldt døde av Covid-19. EMD (Europeiske Menneskerettsdomstol) åpner opp for tvangsvaksinering, men EMDs premissleverandør EMO (Den europeiske menneskerettskommisjon), framhever allikevel at tvangsvaksinering bare er aktuelt «såfremt det er tilstrekkelig godtgjort at vaksinen ikke utgjør en helserisiko».

Vi tar dette som et bevis på at Guds skaperordninger er det beste for alle mennesker, og ikke bare for oss som tror. Derfor vil det være det beste for alle at denne teknologien skrinlegges. Uansett vil tall angående spredning, sykdomstilfeller og alvorlighetsgrad, offisiell vedtatt politikk etter svineinfluensaen og regjeringens restriktive handlingsmåte under pågående pandemi tilsi at korona/vaksinasjonspass er «usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling» av troende mennesker jamfør Kongeriket Norges Grunnlov § 98, særlig tatt i betraktning de alvorlige sanksjonsmuligheter det gis rom for: Ekskludering (segregering) fra det offentlige rom, og mulighet for yrkesforbud/frafall av lønn og/eller oppsigelse samt at man fratas muligheten til handling i butikk. EMO avskriver også myndighetene retten til tvangsvaksinering tatt i betraktning av at vaksinen beviselig er skadelig.

Grunnlovens § 101 «Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner»

Denne paragrafen sikrer både arrangør og deltaker rett til forsamlingsfrihet.

Alle kristne skal derved ha rett til å tilbe Gud i fellesskap. Kirkesamfunn som ikke kan legitimere vaksinene av trosgrunner vil heller ikke kunne legitimere koronapass, for de vil da stå i fare for å måtte ekskludere egne medlemmer fra deres felles gudstilbedelse. Myndighetene vil med koronapasset slik loven nå foreligger særkrevende for troende kristne forsamlinger kunne holde dem nedstengt, i verste fall på permanent basis om loven om koronasertifikat nok en gang blir forlenget. Loven som skulle være midlertidig er allerede blitt forlenget to ganger, og vi må alltid legge til grunn lovens mest vidtrekkende konsekvenser for vår evaluering av den før den eventuelt vedtas nok en gang.

På individnivå vil det være å regne for en politistat om myndighetene skulle kunne ta seg inn i forsamlinger for å sjekke enkelt-individers gyldige eller ugyldige koronapass. Kirkeasyl har det for øvrig vært pressendens for helt siden middelalderen av. Kirkerommet er forbeholdt prestenes myndighet, og statsmakten har ikke i kraft av sitt embete mandat til å kontrollere menighetenes aktiviteter, så lenge de ikke kan knyttes til kriminell virksomhet.

Staten står i fare for å skape lovlydige kristne borgere om til kriminelle mennesker ved denne loven. Et demokratisk samfunn bygger på tillit, både innbyggerne imellom og mellom innbyggere og utøvende myndigheter. Vi må derfor anta at kristne forsamlinger, både ledere/prester/pastorer/forstandere og de enkelte medlemmer vil kunne håndtere regjeringens anbefalinger om restriksjoner, isolasjon og karantene, og at disse vil bli overholdt. Under pågående pandemi har det ikke vært dokumentert at forsamlinger ikke har fulgt myndighetenes restriksjoner. Trossamfunn har tvert imot vært lojale selv om de tidvis har blitt ilagt særrestriksjoner, spesielt i starten av pandemien da de bare fikk samle 10 deltakere på gudstjenester, mens kulturarrangementer fikk samle 50 deltakere.

Vi kan på ingen måte se nødvendigheten av denne loven tatt i betraktning at Omikron har vist seg svært lite farlig med en innleggelsesrate på bare 0,17 %. Denne loven kan ikke ivareta forsamlingsfriheten ifølge Kongeriket Norges Grunnlov § 101. Den vil tvert imot være en trussel mot forsamlingsfriheten på sviktende grunnlag! Omikron utgjør ingen trussel, og pandemien er på retur.

Grunnloven § 102 «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle

tilfeller».

Med loven om koronasertifikat slik den nå foreligger vil man kunne frata borgere retten til å samles i private hjem om man ikke har gyldig koronapass. Frikirker er organisert i små husgrupper. Disse skal man nå altså kunne bryte opp om man ikke kan framvise et gyldig korona/vaksinasjonspass.

Det vil være for en politistat å regne om man etter loven om korona/vaksinasjonspass slik den nå foreligger skulle kunne ta seg inn i hjem for å bryte opp felleskap av brødre og søstre i ånden som samles for å tilbe Gud i rettferdighet, glede og fred!

Grunnloven § 106 «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser».

Å nekte pastorer retten til å drive tilsyn med menighetens medlemmer på grunn av et manglende koronasertifikat, fremstår som meget skremmende. Det gjelder også motsatt; at medlemmer ikke kan oppsøke sin pastor. Hvem skal be sammen med syke og døende, hvem skal følge opp de ensomme eller de som sliter med dårlig psykisk helse?

I uminnelige tider har prester med fare for egen helse møtt mennesker i sjelenød under pest, epidemier og pandemier. Denne retten må ikke fratas borgere i noe fall!

Alternativer til loven om koronasertifikat

Alternative vaksiner og medisiner

Det ble raskt utviklet en rekke vaksiner etter tradisjonelle metoder med inaktivert virus mot denne pandemien. Det er ingenting i veien for å ta disse i bruk, i det minste som et supplement til mRNA og GMO vaksiner om man anser det for tvingende nødvendig med vaksinasjon for å begrense belastningen på helsevesenet. Det er også utviklet spray mot influensavirus med påviselig effekt. Det er også kommet en rekke antivirale midler som kan brukes om man blir syk. Disse medikamenter og vaksiner kan godkjennes på samme vilkår som GMO og mRNA vaksinene som av Legemiddelverket fikk betinget godkjenning.

Summen av disse alternativene kan ikke på noen måte forsvare innføring av loven om koronasertifikat som diskriminerer og segregerer. Loven framstår som både uforholdsmessig og usaklig jamfør Norges Rikes Grunnlov. Covid-19 er ikke lenger å betrakte som farlig hverken for samfunnets individer eller samfunnsliv. Det fins også mange verktøy i verktøykassen som er gode alternativer til tvangsvaksinering/obligatorisk vaksinering, og som derfor ikke kan forsvare loven om koronasertifikat.

Nasjonal tiltaksplan pandemisk influensa

Ovenfor nevnte tiltaksplan mot pandemisk influensa gir noen anbefalinger om hvilke beredskapsnivåer styresmaktene må planlegge for ved ulike scenarier angående spredning og alvorlighetsgrad. Eksempler:

Deltavarianten av Coronaviruset var det mest smittsomme virus noen gang detektert. Det gav mer alvorlig sykdom enn vanlig influensa. Man kan si at det hadde middels angrepsrate (R 1,4) og middels alvorlighetsgrad. Omikron er ekstremt smittsomt og har svært høy angrepsrate (R 1,8). Omikron gir til gjengjeld et lite alvorlig sykdomsbilde, mer på nivå med vanlig sesongvariert influensa. Spanskesyken hadde svært høy angrepsrate, og hadde også svært høy alvorlighetsgrad.

Beredskapsplanen mener helsevesenet må planlegge for et virus med middels angrepsrate (R 1,4) og middels alvorlighetsgrad, ikke ulikt hva man kan identifisere Wuhan eller Deltaviruset som. Følgende tall ble da oppgitt:

  • 160- 280 000 kontakter med helsevesenet
  • 14- 16 000 innleggelser
  • 14- 2 800 intensivplasser

Myndighetene er ikke i nærheten av å imøtekomme disse krav til bekjempelse av en pandemi, og har siden tiltaksplanen ble lansert i 2014 tilnærmet ikke styrket helsevesenet med tanke på å kunne bekjempe en pandemi. Framfor å innføre et vaksinasjonspass for å avlaste helsevesenet, må man i henhold til tiltaksplanen heller raskt utvide kapasiteten i helsetjenesten! Ved å vedta korona/vaksinasjonspass skyver myndighetene befolkningen framfor seg, og vil ilegge strenge restriksjoner framfor å ta ansvar for å bygge ut kapasiteten etter gitte anbefalinger.

Oppsummering

Konsekvensen av å innføre et koronasertifikat og brudd på religionsfriheten

For det første kan man risikere at man oppsøker smitte for å få et grønt koronapass. Da øker man spredningen og faren for alvorlig sykdom. Dersom man i tillegg til gjennomgått sykdom krever vaksinasjon, så blir situasjonen absurd. Ingenting gir bedre immunitet mot sykdom enn sykdommen i seg selv. Selv om man kan få Covid-19 flere ganger, så har man god grunn til å tro at man er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og således ikke skulle komme til å utgjøre en belastning for helsevesenet.

En ikke ubetydelig minoritet av befolkningen, den kristne, kommer aldri til å la seg vaksinere med mRNA og GMO vaksiner grunnet sin trosoppfatning. Denne minoriteten kan komme til å måtte danne undergrunnskirker for å i felleskap kunne tilbe Gud dersom loven om koronasertifikat skulle bli fulgt til sin ytterste konsekvens. Man skal alltid vurdere lovers alvorligste konsekvenser før man vedtar dem!

Fellesskapet er et av kirkens fire fundamenter (broderskapet, Bibelen, brødsbrytelsen og bønnen), og dette fundamentet vil ikke bli amputert av en lov, da Guds forordninger er overordnet myndighetenes om de skulle komme i konflikt. Med andre ord vil et koronasertifikat ikke kunne oppnå ønsket hensikt som dokumentasjon på smittebegrensende tiltak. Vi tror at Guds forordninger er til det beste for alle mennesker. Ikke bare vil vi kristne kjenne denne loven som et tungt åk, men også andre deler av befolkningen som motsetter seg vaksinasjon. Fra myndighetenes side, men ikke nødvendigvis kirkenes, vil loven da fungere mot sin hensikt om kirken blir en undergrunnskirke ved at man ikke kan overvåke faktisk statistikk og gjennomføre riktige smittebegrensende tiltak.

At man truer religionsfriheten med bøter og fengsel, er den mest alvorlige forvitrelse av demokratiet. Direktivet kommer også ovenfra fra statsmakten, og er ikke et krav fra folket. Dette er et brudd med prinsippet om at enhver demokratisk lov skal sikres legitimitet i befolkningen, og ikke være et styrings- eller kontrollredskap for myndighetene. Demokratier kjennetegnes grunnleggende sett også ved at man skal innrømme mindretallet rettigheter. Det Skandinaviske sosialdemokrati har alltid nytt stor tillit i

Vedlegg