Forsiden

Høringssvar fra Judith Ytreeide

Dato: 27.02.2022

Jeg støtter IKKE forslaget om forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat.
Slik forslaget fremstår åpner det opp for et kontrollsamfunn der myndighetene kan bruke mindre alvorlige smitteutbrudd for med loven i hånd sette i verk alt for strenge og inngripende tiltak overfor enkeltpersoner.
I landet vårt skal vaksinasjon fortsatt være frivillig og basert på informert samtykke.
Hvis smittevernloven skal brukes for å hjemle en plikt til å la seg vaksinere må det dokumenteres vitenskapelig av uavhengige kilder at et smitteutbrudd i sannhet truer folkehelsen. Det må også dokumenteres at vaksiner virker og er trygge.
Dersom konsekvensene av å ikke la seg vaksinere blir innskrenkninger av grunnlovsfestede menneskerettigheter så har vi et maktapparat som bruker loven for å utøve tvang overfor befolkningen. Medisinsk tvangsbehandling er meget inngripende og alvorlig.
En lovgivning som åpner for kontrolltiltak basert på vaksinasjonsstatus vil også skape presedens for tilsvarende lovgivning på andre områder, og kan dermed bli en portal til et totalitært samfunn og slutten på vårt demokrati.
Vi må huske på at om noe er lov er det ikke nødvendigvis ønskelig eller klokt. En gang i tiden var det var lov å forskjellsbehandle folk, det var lov med apartheid, det var lov å ha slaver. Når folk etter hvert innså at slike ordninger ikke var hensiktsmssige og at slik behandling av mennesker ikke førte noe godt med seg så ble de avskaffet. Det er en grunn til at våre rettigheter som mennesker ble formulert og nedskrevet. Det er en grunn til at vi har fått grunnlovsfestede rettigheter og friheter. Dette må vi verne om og ikke ta for gitt i dagens verdensbilde.