Forsiden

Høringssvar fra Alf John Merkesdal

Dato: 04.03.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot Helse- og omsorgsdepartementets forslag i dette høringsnotatet om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A.

Min oppfatning og begrunnelse for protesten er at de foreslåtte bestemmelser bryter med innarbeidede og gjeldende menneskerettigheter og enkeltpersoners rett til utøvelse av egen frie vilje.

Forslaget bryter først og fremst med Nürnbergkodeksen om

- Frivillig samtykke

- Umiddelbar og varig samfunnsnytte

- Manglende sikkerhet om at det forventede resultat vil rettferdiggjøre gjennomføringen av forsøket.

- Det er ingen garanti for at forsøket utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade.

- Forsøket bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner.

- Det er ingen garanti for at risikoen som tas ikke er av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanetære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse.

- Behørige forberedelser bør foretas og tilstrekkelige fasiliteter bør gjøres tilgjengelige for å beskytte forsøkspersonen mot den minste mulighet forskade, uførhet eller død er ikke er sannsynliggjort.

- Det er på ingen måte godtgjort at forsøket kun utføres av personer med vitenskapelige kvalifikasjoner. Den høyeste grad av ekspertise og forsiktighet bør forlanges i alle forsøkets stadier av dem som gjennofører eller deltar i forsøket.

- Det mangler garanti for at forsøkspersonen i den tiden forsøket pågår står fritt til å bringe forsøket til opphør dersom han har kommet i en fysisk eller psykisk tilstand der forsøkets fortsettelse for ham virker umulig.

- I den tiden forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade, uførhet eller død for forsøksperson.

- Høringsforslaget inneholder ingen garanti for at dette vil etterfølges.

I det store og hele vil høringsforslaget undergrave norske borgeres medfødte, innarbeidede og selvfølgelige rett til å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp og sin egen helse.

Det kan jeg og vil jeg på ingen måte godta.

Vedlegg