Forsiden

Høringssvar fra Cathrine Amundsen

Dato: 16.02.2022

Jeg ønsker IKKE bruk av tvangsvaksinasjon eller koronasertifikat i Norge. Dette er udemokratisk, grunnlovsstridig og åpner for et kontrollsamfunn der regjeringen kan bruke mindre alvorlige smitteutbrudd som påskudd for å tvinge frem uforholdsmessige kontrolltiltak.
I et demokrati skal vaksinasjon være frivillig og basert på informert samtykke. Dersom konsekvensene av å ikke la seg vaksinere blir innskrenkninger av grunnlovsfestede friheter er det i praksis tvang. En lovgivning som åpner for uforholdsmessige kontrolltiltak basert på vaksinasjonsstatus vil også skape presedens for tilsvarende lovgivning på andre områder, og kan således bli en portal til et totalitært samfunn og slutten på vårt demokrati.
Dersom smittevernloven skal kunne gi hjemmel for grunnlovsstridige tiltak som foreslått her må det vises i retten at nåværende og fremtidige smitteutbrudd faktisk utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen, og at tiltak som vaksinasjon har en effekt som er vitenskapelig dokumentert av uavhengig forskning med en tilsvarende bivirkningsprofil som klassiske vaksiner. Dette er ikke tilfellet i den nåværende situasjon, og det er derfor ingen grunn til å gå videre med forslagene i høringsnotatet.
Det bør heller foskuseres på tiltak og råd som faktisk bedrer folkehelsen og råd om hva en burde gjøre dersom en blir syk. Hva bør man spise, fysisk aktivitet og dagslys, samt hvilke kosttilskudd en bør ta.
Helsevesenet bør det også fokuseres på, bygg det opp fremfor å forsette å rive det ned!