Forsiden

Høringssvar fra Hanne Halseth

Dato: 02.03.2022

Jeg stemmer NEI, og er totalt UENIG i hele dette forslaget.

Denne type inngripen i borgernes naturlige rettigheter hører ikke hjemme i vårt frie demokrati. Forslaget inneholder elementer som er brudd på både Grunnloven (f.eks. bl.a. § 106: «Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene» og § 102: «Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin») og FN’s Menneskerettigheterklæring (f.eks. bl.a. Artikkel 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser» og artikkel 23: «Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet»).

Jeg vurderer at forslaget også bryter med Nurmberg Kodexen, da alle medisinske intervensjoner som ikke er behørlig utprøvet etter sedvanlige og anerkjente medisinske forskningsprinsipper (både når det gjelder metode og tidshorisont) må betegnes som eksperimentelle, og at det må foreligge informert, frivillig og skriftlig samtykke fra hver enkelt person som deltar. Legemiddelverkets hjemmesider forteller at de vaksinene som nå distribueres i Norge er betinget godkjente (Kilde: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning) og de forteller videre at «Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger. Vaksineprodusenten må derfor fortsette med studiene, og fortløpende oversende legemiddelmyndighetene data etter hvert som de blir klare» (Kilde: https://legemiddelverket.no/nyheter/forste-koronavaksinegodkjent-i-europa).

Bivirkningsrapporten for coronavaksineringen pr. 15 februar 2022 oppgir (etter å ha behandlet kun 51% av innsendte meldinger) at det er 3 670 alvorlige meldinger hvorav 254 er dødsfall. 20 av disse dødsfall-meldingene gjelder personer under 60 år (Kilde: https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220217%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf). Til sammenligning viser Statistikk om koronavirus og covid-19 at vi totalt (dvs.gjennom hele pandemien) har hatt 1664 corona-relaterte dødsfall pr. 2.mars 2022, og 109 av disse dødsfallene gjelder personer under 60 år (Kilde: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ ). Det betyr at 6,55 % av de corona-relaterte dødsfallene i Norge (dvs. personer som har dødd av Covid-19, eller som har hatt positiv pcr test i forkant av at de døde av andre alvorlige tilstander) har rammet personer under 60 år. Til sammenligning har 7,87% av av dødsfall-meldingene i vaksine-bivirkningsrapportene vært knyttet til aldersgruppen under 60 år. Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til årsakssammenhengen i begge disse tallmaterialene og de kan ikke sammenlignes direkte. Men når vi vet at bivirkninsstatistikken (hvor man foreløpig kun har behandlet ca. 50% av meldingene) også forteller om 3700 alvorlige bivirkningsmeldinger i aldersgruppen <60 år (i tillegg til de 20 dødsfallene), er dette en et klart signal om disse vaksinene er har en risiko som bør veies opp mot den enkelte borgers helsetilstand. Avgjørelsene hvorvidt hver og en av oss som bor i landet skal behandles med nåværende og/eller fremtidige vaksiner (eller andre typer medisiner som evt.utvikles ifm. en potensiell ny pandemi) må tas av av hver enkelt borger/familie i dialog med sin lege, og kan ikke tas av Regjeringen/myndighetene på vegne av innbyggerne.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at det er nylig publisert en BMJ Investigation artikkel (se: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635) hvor det fremkommer at det har vært rapportert forhold som tilsier at det har vært dårlige forskningsprosedyrer- og laboratoriepraksis hos et kontraktsforskningsselskap som har bidratt under gjennomføringen av Pfizers covid-19-vaksine forsøk. Dette medfører at det nå reises spørsmål om både dataintegritet og overholdelse av regelverket ifm. utvikling og utprøving av Pfizers vaksine. Dette er alvorlige påstander, som enda ikke er avgjort i retten, men det er nok et «rødt flagg» som forteller oss at Regjeringen/myndighetene verken kan eller har rett til å ta avgjørelser vedrørende enkeltindividets valg mht. helse og medisinske behandling, og de kan derved heller ikke pålegge norske borgere å ta vaksiner/medisinsk behandling for å få lov til å ferdes i landet og ha tilgang til arbeidsmarked og felleskap.

Konkulsjon: DETTE FORSLAGET MÅ FORKASTES, OG CORONA PASS MÅ UMIDDELBART OPPHØRE.