Forsiden

Høringssvar fra Eva Fjeldstad

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forlengelse av de «midlertidige» bestemmelsene om «koronasertifikat».

Å forlenge de midlertidige bestemmelsene om coronasertifikat/vaksinepass slik Regjeringen foreslår i dette høringsnotatet, vil frata mennesker som av ulike årsaker er uvaksinerte, grunnlovfestede rettigheter på varig basis. Hittil har det vært frivillig i Norge å ta vaksine, likevel indirekte tvang å ta Covid-vaksine ved at uvaksinerte har blitt sett på som usolidariske og egoistiske og det som verre er. Nå med dette forslaget, vil regjeringen kunne sette i gang vaksinetvang når de finner grunn til det. Dette er fullstendig uakseptabelt! Dette er ren og skjær medisinsk fascisme slik jeg ser det. Dette kan ikke godtas under noen omstendigheter. De midlertidige bestemmelsene MÅ OPPHØRE SNAREST OG IKKE FORLENGES.

Jeg har sett i media at Faktisk prøver å bagatellisere dette høringsnotatet. Men regjeringen har selv sagt at de har «besluttet at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet. Endringene blir synlige i koronasertifikatet 10. februar». https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-nasjonal-kontrollside-for-koronasertifikat/id2900388/?fbclid=IwAR25YRvU-_BqT3-FYuuPUXPWCynl_lMaghlwRK9Br3h-1803GeL-COOuoFM

EU går inn for vaksinetvang, noe som har blitt uttalt flere ganger og vises i flere Europeiske lands praksis. Så at Regjeringens ønske er å kunne sette i gang tvangsvaksinering etter eget forgodtbefinnende, er det vel liten tvil om.

At det ikke er aktuelt å gjennomføre disse tiltakene nå når det ikke er alvorlig smitte, er selvfølgelig. Men det store problemet er at Departementet foreslår at disse tiltakene kan innføres når som helst det måtte vurderes «som nødvendig».

At høringsnotatet kan tolkes dithen at tvangsvaksinering også gjelder for hastegodkjente vaksiner, er utrolig skremmende. Side 23:

“Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.”

At vi skal tvinges til å ta eksperimentell medisin/vaksine er fullstendig uakseptabelt! Det viser seg nå i kjølvannet av covidvaksinene at dødeligheten i Norge stiger. Det gjør den også i andre land som USA og Tyskland ut i fra opplysninger fra forsikringsselskapene der. Det er ingen annen plausibel forklaring enn vaksinene.

Å innføre tvangsvaksinering av barn og voksne er brudd på Grunnloven, Nurnberglovene og våre demokratiske friheter som vi heldigvis fortsatt har her i Norge.

I tillegg er det usedvanlig inhumant.

Det er også mange som har blitt syke etter å ha tatt coronavaksinene: Det er nå flere ganger så mange alvorlige bivirkninger (behandlede saker) etter å ha tatt covid-vaksinene, som det var av Svineinfluensavaksinen om vi tar vaksinasjonsgraden i befolkningen i betraktning. Dette ifølge tabeller fra Statens Legemiddelverk: Pr. 15.2 var det 56479 bivirkninger som er meldt inn totalt - og av de som er behandlet, er det 5384 alvorlige bivirkninger, 254 dødsfall. Skal virkelig de som har opplevd disse alvorlige bivirkningene etter å ta tatt vaksinene, bli tvunget til å ta nye vaksiner?? (ja ikke de som allerede er døde da). Det hjelper ikke at myndighetene bagatelliserer dette med at det er mange doser som er gitt. Det er syke i prosent av vaksinert befolkningen som er viktig. For en syk person, er det lite viktig om de har blitt syke av dose 1, 2 eller 3.

Alt dette blir enda mer paradoksalt når vi vet at vaksinerte smitter i like stor grad som uvaksinerte og at vaksinene ikke har effekt – eller til og med motsatt/negativ effekt. Dette gjelder den vaksinen vi nå har blitt påtvunget og det kan i like stor grad gjelde alle eventuelle nye hasteutviklede vaksiner!

Flere vaksinerte enn uvaksinerte dør av covid: Det viser seg at i Skottland, er det nær 9 av 10 av de som nå dør av covid (de fire ukene som endte med 4.2), som er vaksinert med 2 og 3 doser. (Dette gjelder pr 100.000 personer slik at det ikke er et argument å si at flertallet er vaksinert!) https://alexberenson.substack.com/p/data-about-the-vaccines-is-disappearing/comments?utm_source=url

Undersøkesler fra Storbritannia viser at vaksinene skader immunsystemet: https://derimot.no/skremmende-data-fra-den-britiske-regjeringencovid-19-vaksinene-skader-immunsystemet/

Det finnes ingen begrunnelse for å beholde de «midlertidige» bestemmelsen om coronasertifikat/vaksinepass annet enn at regjeringen ønsker å oppfylle EU sin plan om gjennomføring av vaksinepass i hele EU i 2022 (bestemt i 2018).

At vi skal følge et tyrannisk diktatur som EU legger opp til og som for tiden gjennomføres i mange Europeiske land, er ikke på noen som helst måte akseptabelt i Norge!

Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever slik jeg ser det!

I tillegg til at dette forslaget er i strid med Grunnloven og Nurnberglovene, er det også i strid med Europarådets resolusjon av 27.01 2021 der det understrekes at ingen skal diskrimineres om de velger å ikke la seg vaksinere. (https://pace.coe.int/en/files/29004/html) Punkt ,3.7, hvorav 7,3,1 og 2 er de viktige i forhold til frivillighet når det gjelder vaksinering og vaksinepass. Å foreslå varig brudd på denne resolusjonen ved å innføre tvangsvaksinering, er fullstendig uhørt fra en regjering i et demokratisk samfunn!

Jeg mener at innføring av et vaksinepass og tvagsvaksinering slik det er forslått, også vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Det strider mot retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, retten til bevegelsesfrihet og det å ta egne kvalifiserte valg.

Jeg kan ikke på noen måte samtykke til en forlengelse av de «midlertidige» bestemmelsene om koronasertifikat/vaksinepass slik Regjeringen forslår i denne høringen! Bestemmelsen må opphøre så snart det er mulig.

Hilsen Eva Fjeldstad

PS: Jeg har fått forståelsen av at flere sender inn høringsuttalelser uten av de får kvittering og epost. Enda verre at høringssvaret ikke kommer fram på Regjeringen.no. Dersom det betyr at Departementet bedriver sensur av høringssvar, er dette brudd på ytringsfriheten og meget alvorlig. I og med at dette høringssvar verken inneholder trusler eller æreskrenkelser, gleder jeg meg til å lese det på Regjeringen.no. DS