Forsiden

Høringssvar fra Kristin Flood

Dato: 22.02.2022

Jeg sier NEI til dette lovforslaget fordi det åpner for regler og lover som ikke hører hjemme i en demokratisk rettsstat som Norge. Det er uakseptabelt at et lovforslag som bryter grunnleggende menneskerettigheter om likhet for loven, legges fram for Stortinget i mars 2022. Dersom det går igjennom, betyr det blant annet at ca. 1 600 000 voksne nordmenn, som på legitimt grunnlag ikke ønsker tredje vaksinedose, kan risikere å bli stilt utenfor samfunnet, diskriminert og fratatt frihet og rettigheter, til blant annet jobb. Det betyr også en aksept av et tidsbegrenset koronasertifikat som skal fornyes med stadig nye sprøyter med få måneders mellomrom. Og det betyr at koronasertifikatet trolig kan bli tatt i bruk i Norge etter 1.juli 2022. Det er også uakseptabelt at lovforslaget ikke på noen punkter berører spørsmålet om immunitet, ettersom et stort antall norske borgere har gjennomgått korona-sykdom. En lov om koronasertifikat vil skape et press som kan medføre at en stor del av befolkningen vil kunne komme til å vaksinere seg av helt andre årsaker enn de medisinske, altså sykdom, men snarere pga. reising, for å gå på restaurant eller kunne gå på jobb. Å fremme et forslag om koronasertifikat for å redusere smitte, nå som realiteten viser at viruset smitter både vaksinerte og uvaksinerte, og myndighetene har sluppet viruset ‘løs’, fremstår som et ubegripelig initiativ.

Jeg mener at Helsedirektoratets uttalelse om at bruk av koronasertifikatet kan redusere smitte, mangler solid begrunnelse og står i kontrast til at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler koronasertifikat fordi det ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge.

Jeg mener at alle skal kunne velge sin medisinske behandling og er sterkt imot tvangsvaksinering av norske barn, menn og kvinner, slik notatet foreslår: ....kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.

Jeg er sterkt imot at Norge blir et samfunn som diskriminerer og utestenger grupper, enten det gjelder kvinner, homofile, lesbiske og andre seksuelle legninger, grupper basert på alder, nasjonalitet, religiøsitet, etnisitet, eller mennesker som av ulike grunner ikke ønsker en spesifikk medisinsk behandling som vaksinering, slik notatet foreslår: ....kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler.

Jeg er sterkt imot at den norske befolkning tilbys vaksiner som ikke er ferdig utprøvd fra produsentens side og derfor kalles for betinget godkjente, nød-godkjente eller hastegodkjente, slik notatet foreslår:....Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.

Jeg er sterkt imot bruk av et diskriminerende koronasertifikat, slik notatet foreslår:....gitt myndighet til å gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat.... Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.

Jeg er sterkt imot bruk av koronasertifikat i en situasjon med omikron-smitte i samfunnet da både vaksinerte og uvaksinerte smittes og smitter andre. Et sertifikat kan derimot øke faren for spredning av viruset fordi vaksinerte med koronasertifikat unngår restriksjoner. Det er lite sannsynlig at et stort antall uvaksinerte personer har underliggende sykdom, slik notatet henviser til:...Med økende kunnskap om at vaksinene har begrenset effekt mot smittespredning med omikronvarianten, vil kontaktreduserende tiltak rettet mot uvaksinerte i dagens situasjon først og fremst være aktuelt for å redusere de uvaksinertes individuelle risiko for alvorlig covid-19-sykdom og dermed sykehusinnleggelser. Utviklingen av nye vaksiner og risikoen for nye virusvarianter med nye egenskaper innebærer at det også i tiden etter 1. juli 2022 kan være behov for å benytte koronasertifikat som dokumentasjon.

Jeg er sterkt imot at det kan stilles krav til koronasertifikat for å kunne få tilgang til serveringssteder, slik det fremgår i notatet:... Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.

Jeg er sterkt imot at en gruppe i befolkningen som velger å si nei til en eksperimentell medisinsk sprøyte, skal kunne miste jobb og inntekt, slik notatet foreslår:....Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.

Jeg er sterkt imot at personer uten koronasertifikat skal nektes adgang til jobb, slik notatet foreslår. For å forhindre smitte er det et mer hensiktsmessig smittevernstiltak at både vaksinerte og uvaksinerte koronatestes på arbeidsplassen:...I den utstrekning det blir aktuelt å innføre differensierte smitteverntiltak i arbeidslivet, hvor vaksinestatus dokumenteres med koronasertifikat, vil virksomhetene få et verktøy som sammen med bruk av bl.a. hjemmekontor, etter omstendighetene kan bidra til å forebygge og håndtere smittespredning på arbeidsplassene......Det vil si at det for eksempel fastsettes forskriftsbestemmelser om at arbeidstakere som ikke er vaksinert, har gjennomgått covid-19-sykdom eller, eventuelt, gjennomført negativ koronatest, ikke skal ha adgang til arbeidsplassen.

Jeg er sterkt imot at det foreslås forbud mot å samle seg for de som av ulike grunner ikke er vaksinert, slik notatet foreslår:... En eventuell avgrensning av smitteverntiltak som medfører at muligheten til å delta i ulike forsamlinger begrenses for personer som ikke innehar koronasertifikat, vil gripe inn i retten til forsamlingsfrihet. Når det gjelder vilkårene for å gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, vises det til omtalen ovenfor av adgangen til å gripe inn i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem og retten til religionsfrihet.

Jeg er sterkt imot forslaget om at det er stadig krav om oppdatering av koronasertifikatet med nye vaksiner, formulert som ‘siste dose’, som kan bety 4, 5, 6 vaksinedose osv. slik notatet foreslår:....delegerte forordning (EU) 2021/2288 fra 21. desember 2021 om endring av vedlegget til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 for så vidt gjelder akseptperioden for vaksinasjonssertifikater. Fra 1. februar 2022 aksepteres kun den siste vaksinedosen hvis det er gått mindre enn 270 dager siden siste dose ble gitt.