Forsiden

Høringssvar fra Jan Larsen

Dato: 14.02.2022

Å ved lov gi arbeidsgiver åpning for å avslutte arbeidsforhold basert på vaksinasjonsstatus er grunnlovsstridig.

Grunnloven §98

Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Grunnloven §110

Statens myndigheter skal legge til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Riksrett §11

Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.