Forsiden

Høringssvar fra ken.fjordtun@gmail.com

Dato: 03.03.2022

Høringssvar til «Høringsnotat Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)»

Disse forslagene til endringer i smittevernloven bryter kraftig med fundamentale menneskerettigheter, grunnloven og nürnbergkodeksen.

Det som i klartekst foreslås innført som lov i Norge er blant annet følgende:

1. Tvangsvaksinering

Sitat fra side 10:

«Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

Dette bryter klart med nürnbergkodeksens punkt 1 om frivillig, informert samtykke.

2. Internering, sosial isolasjon, kollektivtrafikkforbud, barnehage- og skoleforbud, underforstått vaksinetvang for barn og unge

Sitat fra side 10:

«Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helse- direktoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.»

I tillegg til brudd på nürnbergkodeksens punkt 1, representer dette også et klart brudd på grunnlovens paragraf 106: «Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.»

3. Hastegodkjente vaksiner skal påtvinges og folket blir deltagere i et medisinsk eksperiment

Sitat fra side 23:

«Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.»

Dette innebærer flere brudd på nürnbergkodeksene. For det første er det de færreste av de vaksinerte som er informert om at de deltar i en fase 3 studie. Dette bryter klart med punkt 1. Videre sier punkt 3 at forsøkene bør være basert på resultatene av dyreforsøk. Dette er ikke tilfelle, så også her ser man brudd på kodeksen.

4. Innføring av segregering og apartheid

Sitat fra side 39:

«Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.»

«En utvidet bruk av koronasertifikat og eventuelle lettelser vil også gi mulige reisende større forutsigbarhet, og trolig bidra til mindre tap av verdiskaping i reiselivsnæringen.»

Et land som Norge kan ikke være bekjent med segregering mellom egne borgere, og dette kan ikke være noe annet enn lovstridig.

5. Uvaksinerte skal nektes lønn og miste jobbene sine

Sitat fra side 37:

«Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»

Dette faller på sin egen urimelighet og kan umulig være lovlig. Hvor står landets fagforreninger i dette spørsmålet?

6. Vaksinetvang basert på et feilaktig beslutningsgrunnlag

Sitat fra side 13-14:

«Basert på eksisterende rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kan man anta at domstolen vil legge til grunn at verken tvangsvaksinering eller de mindre inngripende tiltakene obligatorisk vaksinering eller vaksinering som vilkår for goder vil utgjøre et brudd på EMK, såfremt det er tilstrekkelig godtgjort at vaksinen ikke utgjør en helserisiko.»

Vaksinen utgjør en stor helserisiko. Det finnes masse dokumentasjon på dette. Vi ser blant annet en femdobling av hjerte- og lungekollapser blant unge idrettsutøvere som er vaksinert.

NRK Livsstil publiserte en artikkel 13. januar 2013 om alvorlige vaksinebivirkninger etter svineinfluensaen: «548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.
– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.» Alvorlige bivirkninger etter m-RNA vaksinen nærmer seg nå en tidobling av det som ble omtalt som en «vaksinekatastrofe» for bare ni år siden. Hva skal man kalle dette da? Og dette skal tvinges på folket - både store og små. Jeg er helt målløs.

Innholdet i dette høringsnotatet er så ekstremt og totalitært at det burde forkastes i sin helhet.

Det er en grunn til at vi har grunnloven, menneskeretter og nürnbergkodeksen. Grunnen er å forhindre at slike overgrep mot folks frihet og medfødte rettigheter skal finne sted av maktsyke politikere.

Det er ikke myndighetenes oppgave å beskytte helsa mi. Det er myndighetenes oppgave å beskytte mine rettigheter. Det er min egen oppgave å passe på min egen helse.

Hvis dette går i gjennom vil landet være så nært et digitalt diktatur som det er mulig å komme og tyrraniet kan være et faktum over natta. Som man kan se av alle høringssvarene som er kommet inn hittil, ønsker ikke nordmenn koronasertifikatet. La meg til slutt bare minne på om at dere politikere er valgt av det norske folk som våre representanter og det er vi som er deres oppdragsgivere. Ikke glem det!