Forsiden

Høringssvar fra Carl Erik Semb

Dato: 04.03.2022

Viser til høringsbrev og høringsnotat 11.02.22, deres ref. 22/694.

Høringen tar utgangspunkt i at Covid-19 etter smittevernloven "er en allmenfarlig smittsom sykdom og utbruddet er definert som et alvorlig utbrudd". (Høringsnotatet pkt. 2.1) I redegjørelsen for smittevernloven i kap. 3-1 vises det til at gjeldende bestemmelser i lovens § 3-8 gir hjemmel for å pålegge vaksinasjonsplikt overfor en sykdom med denne statusen. Videre kan det gis bestemmelser om ulike former for isolering av uvaksinerte. Koronasertifikatet er nødvendig blant annet for legge til rette for gjennomføring og kontroll av slike tiltak.

Historiens dom over både pandemierklæring og -håndtering, samt om vaksinenes effektivitet og påståtte sikkerhet, ligger etter alt å dømme et stykke fram i tid. Det kommer nå etterhvert mere data og fakta på bordet, og mye av dette taler ikke til hverken internasjonale eller nasjonale helsemyndigheters fordel. Dette lovforslaget bidrar til å øke fallhøyden for helsemyndighetene ytterligere.

Norge har svært høy vaksinasjonsdekning, og oppslutningen om øvrige smitteverntiltak har også vært ekstremt god. Befolkningen har også utvist en nærmest stoisk toleranse overfor fhi's grove feilmodelleringer av pandemiens utvikling, bortforklaringer, uklarheter og et virvar av endringer i retningslinjene. Det er dypt urovekkende at høringsnotatet ikke går inn på noen kritiske vurderinger av hvordan fortsatt tilrettelegging for tvangstiltak og segregering kan virke inn på folks tillit.

Høringsnotatet bærer lite preg av kritisk tenkning. Derimot bærer det preg at det skal bygge opp under en konklusjon som er gitt på forhånd, og der premissene er lagt utenfor landets grenser. Og hovedpremisset synes å være at absolutt ingen skal slippe unna vaksinering. Heller ikke små barn har departmentet funnet det riktig å gjøre et generelt unntak for.

For de av oss som nå i to år har undret oss over hva som egentlig ligger bak denne "pandemien", så bidrar dette lovforslaget ytterligere til å nære undringen.

Har departmentet fått med seg at det er en god del mennesker i Norge som aldri kommer til å ta koronavaksine - i alle fall ikke av det slaget som er tilbudt så langt? Mange av dem kommer også til å opponere mot andre innenlands tvangstiltak. Hvordan denne situasjonen vil utspille seg er vanskelig å vurdere, men det er kanskje grunn til å stille spørsmål ved følgende avsluttende setning i høringsnotatets kapittel 8: "Dersom koronasertifikat tas i bruk som erstatning for andre mer inngripende smitteverntiltak, kan de samfunnsøkonomiske gevinstene bli betydelige."