Forsiden

Høringssvar fra Aud Sissel Solum

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad
Høringens saksnummer: 22/753
Høring: Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de
midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55
om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30.
juni 2023 må forkastes.
Det som ble brukt som begrunnelse for det «midlertidige» – en påstått en
almenfarlig sykdom – er uaktuell.Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En
passerseddel som er det et slikt pass er er uforenlig med likestilling og
inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering,
fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og
menneskerettigheter.
Et slikt pass, har vært planlagt av EU siden minst 2018, med ønsket
implementering i 2022. Det bør gjøres kjent for borgere hvilke avtaler norske
myndigheter har inngått hva gjelder dette,»Koronapass» har blitt forsøkt
påtvunget oss under dekke av en «almenfarlig sykdom» og ble først lansert
som noe som skulle gi «vaksinerte» adgang og nekte andre adgang.
Så viste det seg at disse preparatene ikke hadde noen effekt, dermed falt den
begrunnelsen bort. Og da står regjeringen igjen med ingen begrunnelse
overhodet.
Det finnes ingen begrunnelse, det finnes ingen hjemmel.
At departementet foreslår «en justering av ordlyden i den midlertidige
forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd.
Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om
smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av
smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.» bekrefte at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen
begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full
overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og
drive datahøsting.
Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021)»Data som ressurs —
Datadrevet økonomi og innovasjon»Dette er et forslag som dersom det blir
tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil fremover skape
et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.
Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den
etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.
Høringens saksnummer: 22/753
Høring: Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
Levert: 15.02.2022 12:11:00
Svartype:
Jeg svarte som: Privatperson
Avsender: Aud Sissel Solum
Kontaktperson:
Kontakt e-post: si-solu@online.no
Kvittering på innsendt høringssvar på
Høringsnotat - forlengelse av reglene om
koronasertifikat
Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de
midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55
om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30.
juni 2023 må forkastes.
Det som ble brukt som begrunnelse for det «midlertidige» – en påstått en
almenfarlig sykdom – er uaktuell.Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En
passerseddel som er det et slikt pass er er uforenlig med likestilling og
inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering,
fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og
menneskerettigheter.
Et slikt pass, har vært planlagt av EU siden minst 2018, med ønsket
implementering i 2022. Det bør gjøres kjent for borgere hvilke avtaler norske
myndigheter har inngått hva gjelder dette,»Koronapass» har blitt forsøkt
påtvunget oss under dekke av en «almenfarlig sykdom» og ble først lansert
som noe som skulle gi «vaksinerte» adgang og nekte andre adgang.
Så viste det seg at disse preparatene ikke hadde noen effekt, dermed falt den
begrunnelsen bort.Og da står regjeringen igjen med ingen begrunnelse
overhodet.
Det finnes ingen begrunnelse, det finnes ingen hjemmel.
At departementet foreslår «en justering av ordlyden i den midlertidige
forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd.
Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om
smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av
smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.» bekrefter

at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen
begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full
overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og
drive datahøsting.
Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021)»Data som ressurs —
Datadrevet økonomi og innovasjon»Dette er et forslag som dersom det blir
tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil fremover skape
et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.
Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den
etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.