Forsiden

Høringssvar fra Anne Hirrich

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg savner et godt forankret argumentasjonsgrunnlag hvorfor det er nødvendig å skille mellom vaksinerte, uvaksinerte og de som har gjennomgått koronasykdom. Hittil er det slik at både vaksinerte og uvaksinerte kan være smittebærere, og personer som har gått gjennom koronasykdom kan bli smittet enda en gang. Dersom en del av befolkningen blir vaksinert vil det være rom for en annen del av befolkningen å forbli uvaksinert.

Ved aktiv bruk av koronasertifikat lager vi et tydelig og institusjonelt forankret skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Dette vil femme diskriminering av ulike persongrupper samt kunne svekke den høye graden av tillitt som Norges befolkning har til statlige innretninger, institusjoner og medmenneskene. Det vil føre til en ny norm om det å være vaksinert eller uvaksinert mot korona helt uavhengig årsak og bakgrunn. Det vil fremstå som et kunstig skille og øke distansen til hverandre og forsterke utenforskap blant menneskene. Det vil fremme mistro ovenfor hverandre og den enkelte i henhold til om en er vaksinert eller uvaksinert.

Dersom koronasertifikatet mot formodning likevel videreføres og smittevernloven ikraftsettes anser jeg det nødvendig at det blir etablert et uavhengig kontrollorgan som kan fungere som megler og klagenemnd. Denne skal i så fall sørge for å følge opp saker som oppstår i forbindelse med lovendringene og konsekvensene av loven. For eksempel når det gjelder endringer vedrørende ansattes plikt til å opplyse om helseopplysninger, eventuelt å bli nektet adgang på arbeidsplassen og ikke minst vurdering av rettsvirkninger rundt enkelte inngrep og tiltak. Kontrollorganet skal være et valgt komité med tverrfaglig kompetanse innenfor blant annet medisin, arbeidsrett, rettsfilosofi og etikk, sosiologi og psykologi. Komiteen skal bestå av personer som er uavhengig av de ledende statlige styringsorganene. Samt skal bli frikjøpt fra egen arbeidsplass i den perioden kontrollkommiteen er aktiv. Etter endt periode kan personene vende tilbake til opprinnelig arbeidsplass.

Videre vil det være vesentlig at rammene og anvendelse av koronasertifikat blir tydelig og konkret formulert slik at konsekvenser tilknyttet diskriminering, stigmatisering og utenforskap kan forebygges. Det bør være konkret definert hva som menes med «allmennfarlig smittsom sykdom» og godt begrunnet hvorfor dette utelukkende gjelder for korona. Det samme gjelder for hva som menes med «når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon».

Norge har ikke behov å anvende et koronasertifikat dens funksjon er å innføre sanksjoner og restriksjoner for befolkningen. Norges befolkning har høy grad av tillitt til både stat, kommune, institusjoner og medmenneskene. Denne tillitten vil kunne svekkes ved bruk av koronasertifikat som skal brukes som en legitimasjon for å kunne delta i fritids- og kulturlivet samt arbeidslivet. Aktiv anvendelse av koronasertifikat vil fremme diskriminering av ulike persongrupper.

Hilsen sosiolog, verneombud og medmenneske