Forsiden

Høringssvar fra BeeKi AS

Dato: 04.03.2022

NEI til koronasertifikat.

Jeg ber stortinget innstendig om å avvise høringsforslaget om forlengelse av reglene om koronasertifikat. Koronasertifikatet er basert på at det foreligger smittevernhensyn for å gi uvaksinerte og vaksinerte ulike rettigheter. Dette er feil:

1. Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte.

Det er god nok grunn alene til å si nei.

2. Covid-19 må fjernes fra listen over ‘almennfarlige smittsomme sykdommer’. Covid-19 er pr i dag ikke farlig for almennheten. Tidligere varianter av viruset har hatt en dødelighet på linje med influensa, og mange av de som inngår i statistikken over døde med covid-19 har dødd av andre tilstander som hovedårsak.

3. Å vaksinere seg gir – for et flertall av befolkningen - en større risiko mot sykdom enn det sykdom fra viruset representerer. Registrerte bivirkninger i USA og Europa har overgått alle tidligere registrerte bivirkninger fra samtlige andre vaksiner opp gjennom historien. Legemiddelverket melder om 5070 alvorlige bivirkninger i Norge blant mennesker i alle aldre, også barn. Tallet kan være betydelig høyere med tanke på at Legemiddelverket har et betydelig etterslep i behandlingen av meldinger, og at vaksineskadde melder om motstand fra leger og sykehusansatte mot å melde inn vaksineskade.

4. Uvaksinerte utgjør ingen trussel mot helsevesenet. Innlagte på sykehus med covid-19 utgjør 3-4% av alle innleggelser ved sykehus. FHIs ukerapport for uke 5 viser at uvaksinerte utgjorde kun 30%. FHI melder på side 12 at «en økende andel av nye innleggelser har vært blant personer som har fått tre vaksine doser».

5. Det strider mot den europeiske menneskerettskonvensjonen og Norges Grunnlov. HOD sier i høringsforslaget at Menneskerettighetene og Grunnloven kan feies til side av hensyn til smittevern, og viser til en domsavgjørelse av EMD som avgjorde at hensynet til felleskapets behov for oppnå flokkimmunitet måtte veie tyngre enn den enkeltes rett til å motta barnehagetjenester når barnet var uvaksinert. «Domstolen viste til verdien av sosial solidaritet ved å peke på at vaksineringen beskytter andre medlemmer i samfunnet enn den vaksinerte selv» Grunnlaget for en slik dom er altså at vaksine hindrer smitte. Dette er ikke tilfelle for koronavaksinen. EMDs avgjørelse har derfor ingen juridisk overføringsverdi.

Helse- og Omsorgsdepartmentet gir uttrykk for at forpliktelsen som EØS medlem til å etterkomme EUs krav hviler tungt på dem. Så tungt at departementet er villig til å sette til side menneskers bevegelsesfrihet, trosfrihet, forsamlingsfrihet, retten til å utføre et arbeid, få betalt som ansatt, samt retten til et privatliv – for en gruppe mennesker som verken er en trussel for andre, for helsevesenet eller seg selv.

Koronapasset er redskapet for å kunne gjennomføre dette.

Vi har nådd et historisk vendepunkt: Stortinget skal nå avgjøre hva som er viktigst: Å styre Norge etter menneskerettslige og demokratiske prinsipper, eller å blidgjøre byråkratene i EU og de globale organisasjonene som Norge har inngått avtaler med. Hver enkelt stortingsrepresentant skal ta dette valget og vil måtte leve med – og huskes for - sin beslutning.

mvh

Tone Bryn, cand pharm, PhD Immunologi