Forsiden

Høringssvar fra John Krogh

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Helse og omsorgsdepartementet ønsker å forlenge virketiden for bestemmelsen om koronasertivikat. Det blir brukt mye tid i høringsnotatet på å forsvare korona sertivikatet. I starten når det var snakk om koronasertivikat trodde de fleste at de vaksinerte ikke smitta. Når det viser seg at vaksinerte også smitter, vil det være i liten grad et effektivt smitteverntiltak. Spesielt i forhold til de negative konsekvensene et slikt tiltak vil ha. Smittevernloven bygger på minste inngreps prinsipp. Ved innføring av koronapasset skapes det en differensiering. Vi skaper et skille mellom vaksinerte og uvaksinerte, men også mellom vaksinerte som ønsker sertivikat og de som ikke ønsker det. På den ene siden fremstilles Norge som et fritt land, der vaksiner er helt frivillig. Videre i notatet viser det seg at departementet er positive til tvangsvaksinering, åpne for oppsigelser hvis man ikke er vaksinert osv. mange sier de er positive til koronapasset for det gir dem frihet. Er det frihet å måtte vise en"passerseddel"med dine helseopplysninger angående covid. Den må fornyes hver 90 dag. Jeg har ikke sett noen forskning på at koronasertivikat er et effektivt smitteverntiltak. Det minner mer om et kontrolltiltak på befolkningen. Selv om EU har innført dette sertivikatet, kan vi lavær og forlenge bestemmelsene. Beskrivelsene departementet kommer med i høringsnotatet, åpner for stor grad av differensiering, og særlig alvorlige kontrolltiltak, ved bruk av sertivikatet. Jeg mener vi heller bør gjøre tiltak der vi alle kan stå sammen for frihet og selvbestemmele. Jeg sier nei til forlengelse av reglene om koronasertivikat.

mvh John Krogh