Forsiden

Høringssvar fra Birgitt Ribbrock

Dato: 13.02.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.Det som ble brukt som begrunnelse for det midlertidige - en påstått en almenfarlig sykdom - er uaktuell.Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel som er det et slikt pass er er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og menneskerettigheter.Et slikt pass, har vært planlagt av EU siden minst 2018, med ønsket implementering i 2022. Det bør gjøres kjent for borgere hvilke avtaler norske myndigheter har inngått hva gjelder dette, Koronapass har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en almenfarlig sykdom og ble først lansert som noe som skulle gi vaksinerte adgang og nekte andre adgang. Så viste det seg at disse preparatene ikke hadde noen effekt, dermed falt den begrunnelsen bort.Da står regjeringen igjen med ingen begrunnelse.Det finnes ingen begrunnelse, det finnes ingen hjemmel.At departementet foreslår"en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon.

Dette bekrefter at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger og drive datahøsting.

Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon. Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil transformere Norge til en apartheidstat, og vil i generasjoner fremover skape et uutholdelig land å bo i for oss, og mange generasjoner fremover.Det er enhver representants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei uansett hva partiledelsen krever.Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
Koronasertifikat bryter menneskerettighetene
Koronasertifikat bryter grunnloven
Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen
Koronasertifikat er udemokratisk
Koronasertifikat er uvitenskapelig
Koronasertifikat rammer alle
Koronasertifikat er et kontrolltiltak
Koronasertifikat segregerer
Koronasertifikat må fornyes med et eksperimentelt,hastegodkjent gen-medikament som jeg som privatperson skal stå ansvarlig for bivirkningsrisikoen.