Forsiden

Høringssvar fra Dag Lukkassen

Dato: 13.02.2022

Nei til koronapass

Jeg ber om at Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 forkastes.

Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel, som et slikt pass i prinsippet representerer, er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, og er fullstendig i konflikt med de menneskerettigheter og idealer vårt demokrati er bygget på. Et slikt pass, har vært planlagt av EU siden minst 2018, med ønsket implementering i 2022. Det bør gjøres kjent for borgere hvilke avtaler norske myndigheter har inngått hva gjelder dette.

"Koronapass" har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en "almenfarlig sykdom" og ble først lansert som noe som skulle gi "vaksinerte" adgang og nekte andre adgang. Så viste det seg at dette verktøyet ikke hadde noen effekt, dermed falt den begrunnelsen bort. Slik jeg ser det står da regjeringen igjen med ingen begrunnelse overhodet. Det at departementet foreslår "en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd (endringen skal presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon) bekrefter at dette ikke har noe med helse/smittevern å gjøre. Det finnes ingen begrunnelse annet enn at regjeringen er med på et apparat som krever full overvåking og kontroll på ethvert individs bevegelser og andre handlinger som å drive datahøsting. Det er helt i tråd med vyene i Meld. St. 22 (2020–2021) "Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon".

Dette er et forslag som dersom det blir tatt til følge vil gjøre Norge til en apartheidstat, og et uutholdelig land å bo i for oss og mange generasjoner fremover. Det er enhver stortingsrepresentants plikt å forkaste dette forslaget og følge den etiske og moralske vei - uansett hva partiledelsen krever.