Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 02.03.2022

Forlengelse av reglene om koronasertifikat - høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven kapittel 4A til 30. juni 2023. Departementet foreslår dessuten en mindre justering i ordlyden i smittevernloven § 4A-2 for å tydeliggjøre forholdet mellom smitteverntiltak og koronasertifikat som dokumentasjon.

Aktuelle høringssvar gjengir uttalelse fra Regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Vest som er organisert i Helse Bergen HF. Helse Bergen HF støtter denne.

Vi støtter at det ut fra et beredskapshensyn er nødvendig med en forlengelse av midlertidige bestemmelser om koronasertifikat også etter 1. juli 2022. Smittesituasjonen kan raskt endre seg og det kan følgelig bli nødvendig å gjeninnføre nasjonale smitteverntiltak. Herunder er det hensiktsmessig at det foreligger effektiv og sikker dokumentasjon og verifikasjon av den enkeltes koronastatus gjennom et koronasertifikat.

Smittevernloven skisserer grunnleggende krav for iverksetting av smitteverntiltak. Tiltakene skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendige av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Behovet for å differensiere mellom ulike grupper kan være aktuelt etter en nøye vurdering av nødvendighet og forholdsmessighet av det enkelte smitteverntiltaket. Vi ønsker likevel å påpeke nødvendigheten av smittevernlovens grunnleggende krav om forholdsmessighet, og at dette kravet må foreligge dersom det skulle bli aktuelt å innføre differensierte smitteverntiltak basert på den enkeltes vaksinasjonsstatus, gjennomgått sykdom eller testresultat. Det må samtidig vurderes om dette er forholdsmessig overfor uvaksinerte, dersom de som gruppe kommer dårligere ut enn ved alternative tiltak som ikke differensierer.

I Norge har de generelle smitteverntiltakene i befolkningen med krav om avstand og antallsreduksjon vært å regne som effektive. Vi mener at generelle tiltak som gjelder for alle, uavhengig av vaksinasjonsstatus, fremdeles bør være å fortrekke dersom smittesituasjonen fremover tilsier det. Vi er i utgangspunktet kritiske til innenlands bruk av koronasertifikat.

Dersom det likevel skulle bli aktuelt å ta i bruk koronasertifikat innenlands, er det viktig at også et negativt testresultat kan dokumenteres i koronasertifikat og benyttes for å gi unntak fra vedtatte smitteverntiltak. Dette for å sikre diskrimineringsvernet og unngå uforholdsmessig forskjellsbehandling mellom immune og ikke-immune personer. Vi støtter således ikke innføring av et rent vaksinepass. Man kan utvikle sykdom og smitte videre både etter negativ test, etter tidligere gjennomgått covid-19 og som del- eller fullvaksinert.

Dersom smittesituasjonen tilsier det og det blir aktuelt å stille krav om vaksinasjon, gjennomgått covid-19 eller negativ test for å få tilgang til samfunnsaktiviteter, må vi sikre å skjerme barn og unge fra særlig inngripende tiltak som hindrer dem deltakelse i sosiale arrangement/aktiviteter. Dette må tillegges særlig vekt i vurderingene, både ved eventuell innføring av differensierte smitteverntiltak og i spørsmålet om å benytte koronasertifikat som dokumentasjon.

Til tross for at denne høringen ikke omfatter covid-19-forskriften § 19 som gir hjemmel for bruk av koronasertifikat i forbindelse med kommunale smitteverntiltak, ønsker vi å uttale at slik myndighet burde ligge til regjering og departement for å unngå uforholdsmessige forskjellsbehandlinger i befolkningen. Ved å fatte vedtak med hjemmel i covid-19 forskriften kapittel 5A og 5B, som skisserer at koronasertifikat kan bli aktuelt å benytte i kommuner med definert høy og særlig høy smitterisiko, sikrer man en mer entydig praksis i Norge samtidig som man ivaretar hensyn til lokal forekomst av smitte og smitterisiko og således behov for ulike tiltak i ulike kommuner.

Marta Ebbing, fagdirektør, FoU-avdelinga

Kristin Stenhaug Kilhus, smittevernoverlege, Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest