Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Weidner

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier med dette et tydelig NEI til forlengelse og utvidelse av reglene om koronasertifikat. Sertifikatet strider mot loven om fritt helsevalg og våre fundamentale menneskerettigheter. Her skal staten de facto gis muligheten til å gjøre vaksine pliktig i befolkningen.

27. januar 2021 undertegnet Europarådet resolusjonen 2361 som innebærer at Covid19-vaksiner ikke skal være obligatoriske i EU "Covid-19 vaccines: ethical and practical considerations ensure that no one is discriminatet against for not having been vaccinatet, due to possible helth risk or not wanting to be vaccinatet"

I resolusjonens punkt 7.3.1. står det følgende: "Ensure that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one is politically,socially, or otherwise pressed to get themselves vaccinatet, if they do not wish to do so themselves."

Dette må i særlig grad gjelde for covid19-vaksinen som er hastegodkjent, og som baserer seg på ny teknologi som ikke ennå har vært utprøvd i samme omfang som konvensjonelle vaksiner. Covid19-vaksinenens effekt, effektivitet og bivirkninger er fortsatt ikke endelig vitenskaplig avklart. Det er helt uakseptabelt at mennesker som ikke ønsker å ta en i så stor grad usikker vaksine skal nektes retten til deltagelse i samfunnslivet på en normal måte,og trues med alvorlige konsekvenser for både privatliv og arbeidsliv. dette kan på ingen måte være en del av lovgivningen i et demokrati, det er uetisk og i strid med våre menneskerettigheter.

Den europeiske menneskerettighetsdomstol har gjentatte ganger lagt til grunn at samtykke til medisinisk behandling, og rett til å nekte medisinisk behandling, er en integrert del av selbestemmelse og personlig autonomi, og dermed beskyttet av EMK artikkel 8 (rett til privatliv) og artikkel 9 (tanke- trosfrihet). Både tvangsvaksinering og obligatorisk eller påkrevd vaksinering vil derfor innebære et inngrep til privatliv og i religionsfriheten i konvensjonenes forstand.

Grunnlaget til lovgivning og regelverk i Norge må basere seg på demokrati, fornuft og medmenneskelighet. Jeg ber derfor regjeringen om å snu omgående og å forkaste dette forslaget.