Forsiden

Høringssvar fra Elianne Kemble Clarkson

Dato: 28.02.2022

10 grunner til at vaksinepass ikke må introduseres i Norge.

Vaksinepasset vil kunne bidra til å skape et todelt samfunn, der vi som nasjon tidligere har stått sammen med like rettigheter og muligheter. Å innføre en slik drastisk endring av samfunnsstrukturen er alvorlig.

Det kan ikke innføres en slik drastisk endring i norske borgeres rettigheter, vår samfunnsstruktur og forholdet mellom borgere myndighetene uten reell og grundig debatt i offentligheten om hva som skal innføres, på hvilket grunnlag forslaget er utformet, hvor hva slags situasjoner, varighet og hva konsekvensene kan være. Hva betyr det f.eks. at en uvaksinert kan risikere å «bli oppsagt»? Dette må debatteres, forklares og responderes på i offentligheten. En overvekt av nordmenn har ikke fått med seg at dette forslaget foreligger og dette vil utvilsomt oppleves som et bakholdsangrep.

Vaksinepasset representerer ett nytt menneskesyn. Uvaksinerte, som er symptomfrie og friske, betraktes som syke og/eller smittebærere til det motsatte er bevist. Ved å introdusere vaksinepass så skapes en situasjon der vi er syke inntil myndighetene kan bekrefte at vi er friske. Det er like bakvendt som å hevde at man er skyldig inntil man kan bevise uskyld.

Vaksinebeviset innføres som et midlertidig «hjelpemiddel», men historien viser høy sannsynlighet for at midlertidige tiltak som innføres i «kriser» ikke reverseres. Innføring av vaksinebevis og digital ID har vært et uttalt mål for EU siden 2018. Koronasituasjonens begrunnelser er i beste fall vikarierende for et mer omfattende politisk mål om overvåkning og kontroll på overnasjonalt nivå.

Det må foretas reelle og kontinuerlige menneskerettslige forholdsmessighetsvurderinger ved bruk av inngrep i etablerte rettigheter, noe et koronasertifikat vil gjøre til gangs og hele tiden. Faren for liv og helse som skal rettferdiggjøre at grunnlovfestede rettigheter som bevegelsesfrihet (§ 113) faller bort for en stor del av den norske befolkningen, vil aldri kunne rettferdiggjøres ved å vise til vaksinasjon med vaksiner som ikke er «steriliserende» altså at de ikke hindrer smitte, sykdom eller død - for en sykdom som har en dødelighet på lik linje med influensa. I tillegg har sykdommen en rekke kjente risikofaktorer som «frikjenner» den jevne borger fra å bli alvorlig syk av korona.

Det er en grunn til at personlige helseopplysninger er beskyttet. Vaksinepasset vil kunne ha konsekvenser for personvernet, som vil ha konsekvens for diskrimineringsvernet. En viktig grunn til at helseopplysninger er konfidensielle er nettopp for å unngå diskriminering. En ting er å lage trygge datasikringssystemer, men vi blir også avkrevd å fremlegge medisinsk informasjon til kontrollører hverdagssituasjoner. Det vil heller ikke være mulig å tilbakeholde slik helseinformasjon fra venner, familie og kolleger.

Vaksineringen må være frivillig. Når det innføres frihetsbegrensende tiltak overfor uvaksinerte så vil det nødvendigvis endre forholdet mellom borgere og myndighetene. Det er mye som tyder på at tvang kan føre til motstand i befolkningen og i neste omgang til lavere oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. Å innføre vaksinasjonspass vil i realiteten bety å innføre vaksinasjonstvang.

Begge vaksinene som legges til grunn for vaksinepasset er hastegodkjente mRNA-vaksiner som befinner seg på stadium 3 av sine respektive studier. En endelig godkjenning vil ikke vurderes av før 2023. Det betyr at alle som vaksineres frem til en godkjenning eventuelt skjer, er med i en medisinsk studie. Det er flere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til dette. Det viktigste her er den grove mangelen på informasjon om risiko og formelt informert samtykke om å delta i studien. Å innføre vaksinepass vil medføre press overfor hele den norske befolkningen til å ta en vaksine vi ikke kjenner langtidsvirkningene av. Videre vil også grupper som FHI ikke anbefaler å vaksinere seg bli tvunget til å benytte seg av dette legemiddelet for å delta i samfunnet. Det i seg selv er en god grunn til at staten bør være føre var.

I skrivende stund er det registrert nesten 6000 alvorlige bivirkninger og nærmere 300 dødsfall i legemiddelverkets bivirkningsrapport fra koronavaksinene siden vaksinasjonen startet for 14 mnd. siden. Bare halvparten av de innmeldte bivirkningene er behandlet. Der det er risiko må det være valgfrihet.

Ubesvarte spørsmål om vaksinens effekt og egenskaper taler mot å innføre vaksinebevis. Vaksinen er ikke laget for å redusere smitte, men for å redusere symptomer, ifølge Pfizers og Modernas egen informasjon. Tall fra land med høy vaksinegrad viser at selv denne effekten kan trekkes i tvil. Da blir vaksinasjon i høyere grad en privatsak og i mindre grad et samfunnsanliggende. Vaksinepasset fremstår da som en vilkårlig «belønning» for å ha latt seg vaksinere, til tross for at smittevernseffekten av vaksinen er høyst tvilsom.

Videre vil regjeringen med dette høringsforslaget åpne for at befolkningen skal måtte godta å vaksineres med eller benytte andre (og pr dags dato ukjente) hastegodkjente produkter.

Mutasjonsproblematikken og kort varighet av eventuell vaksineeffekt betyr planer for nye runder med massevaksinasjon av hele befolkningen. Fullvaksinerte vaksinepassholdere vil måtte vaksineres igjen og igjen for å opprettholde status som «fri borger». Men dette er jo ikke frihet. Leger og forskere hevder at vi vil komme til å leve med koronaviruset som et endemisk virus i all fremtid. Regjeringen oppfordres til å vurdere myriaden av andre alternativer for veien videre. Regjeringen oppfordres til å revurdere om et vaksinepass virkelig er en farbar vei i Norge eller om det er et blindspor, både for samfunnet som helhet og som tiltak mot koronasmitte.

Hilsen Elianne Kemble-Clarkson