Forsiden

Høringssvar fra Birgitte Brattebø

Dato: 04.03.2022

Høringsuttalelse på vegne av fremtidige generasjoner nordmenn, hvis frihet dere ikke har rett å frata.

I høringsnotatet deres datert 13. februar legger dere blant annet frem planer for å gjøre det lettere å innføre tvangsvaksinering av hele eller deler av befolkningen, og dere ivrer etter mer utstrakt vaksinering av barn.

Noe av påskuddet ser ut til å være at 'det er nesten slik allerede'. Som om dette skal fungere som en slags forklaring på hvorfor dere vil innføre tvang, og sette til side grunnleggende menneskerettigheter.

Her er noen av grunnene til at dere ikke kan ta dere slike friheter dere ser ut til å ønske:

- Vi vet ikke nok. Ingen gjør det. Heller ikke dere.

Vi vet ikke nok om virkning av vaksinene, og vi vet ikke nok om bivirkninger av vaksinene.

Tall fra det tyske forsikringsselskapet BKK, referert til i Die Welt 24. februar, kan tyde på at 4-5 prosent av vaksinerte tyskere har hatt så store plager etter vaksinering at de har måttet oppsøke lege.

Vi vet heller ikke nok om hvilke bivirkninger vaksinene vil ha på sikt, og blant annet med tanke på antallet kvinner som har fått forstyrrelser i menstruasjonssyklus, så er det svært skremmende å tenke på at dette, for noen, kan medføre problemer med å få barn når de senere ønsker å stifte familie.

Kanskje vil ikke dette gjelde mange. Kanskje vil det ikke gjelde noen, men er dette noe dere kan sette dere til herre over? Mener dere selv dere har visdommen og retten til å pålegge unge kvinner å ta risiko med deres forplantningsevne? Med deres mulighet til å bli mødre?

Er dere kloke nok til å inneha makt til å pålegge unge gutter og menn å ta en vaksine som beviselig medfører at noen av dem vil få hjerteposebetennelse? Er det, selv om det er få, verdt det å i en gitt situasjon kunne tvinge ungdom til å gamble med helsen for resten av livet?

- Vi VET at barn, og unge, stort sett IKKE trenger vaksinene. Til det er ikke risikoen for alvorlig sykdom stor, eller alvorlig nok.

Pfizer har sågar gått vekk fra sine anbefalingene om vaksinering av 5-11-åringer. Fakta er at det også er andre aldersgrupper som IKKE har stort behov for vaksinering, hvis helsen forøvrig er god.

New York Times skrev den 20. februar i år at CDC (Center for Disease Control) innrømmer å bare ha sluppet en brøkdel av dataene de har samlet de siste to årene, og at mye er tilbakeholdt bl.a. for å hindre 'feiltolkning av data'.

Dette har i stedet klart å skape tvil om kvaliteten på det de har sluppet. Bl.a. viser det seg at CDC i gruppen 'Voksne under 65' hadde utelatt alle mellom 18 og 49 da de skulle vise effekten av vaksinedose nr. 3.

Drøyt to tredjedeler av 'Voksne under 65' var med andre ord ikke tatt med i undersøkelsen for å vise positiv effekt av dose 3.

- Vaksinene er hastegodkjent.

Christopher Cole, seniormedarbeider i det amerikanske FDA (Food and Drug Administration) uttalte for litt siden at kriteriet for å hastegodkjenne (Emergency Use Authorisation) var at vaksinene gjorde 'mer gavn enn skade'.

Mer gavn enn skade. Det er ikke mye å gå etter, spesielt med tanke på at skadevirkninger med stor sannsynlighet er underrapportert.

Det er forøvrig i den sammenheng ikke beroligende å vite at de store farmasifirmaene betaler inn millioner av dollar til FDA hvert år i 'behandlingsgebyr', som gjør at farmasifirmaene og FDA har for tette økonomiske bånd til at FDA klarer å være uhildet i sine vurderinger.

Eksemplene fra CDC og FDA er fra USA, men også i WHO og i EU er det forbindelser mellom politikere og farmasifirmaer. Blant annet har Ursula von der Leyen, gjennom sin mann, forbindelser til vaksineindustrien.

- I starten på en pandemi vil beslutninger være preget av hastverk, og manglende evne til å se langsiktige konsekvenser.

Med en gang WHO, og verdens regjeringer erklærer at vi har en "pandemi" og dette blir nær enerådende i mediene, blir folk redde. Mange blir svært redde, og redde mennesker er ikke rasjonelle. Både politikere og 'vanlige folk' vil kreve at det handles.

'Dere må gjøre noe!' blir ett krav, og dette 'noe' som da blir gjort, vil ikke nødvendigvis være nok forankret i hverken kunnskap eller visdom.

Hytteforbudet fra 2020 er ett godt eksempel på politikere som, i sin iver etter å være handlekraftige, innførte ett forbud som var fullstendig meningsløst i størsteparten av landet.

Heldigvis hadde ikke politikerne da de fullmakter dere ser ut til å ønske dere nå. Fullmakter til å påtvinge folk inngripen i deres, og deres barns, helse.

Hvordan kan dere tro at dere vil ha viten nok, og klokskapen som skal til, for å klare å håndtere makt til å åpne for tvangsvaksinering av barn og voksne? Hvordan kan dere tro at dere kan klare noe slikt uten å påføre uopprettelig skade?

Og i en verden hvor samrøret mellom beslutningstagere i WHO, mektige/rike enkeltpersoner og enorme farmasifirma er dyptgripende; Hvordan skal politikere, og byråkrater, i lille Norge kunne klare å ta de klokeste og mest opplyste, avgjørelsene på vegne av folket?

Kan dere være sikre på at beslutningene er de aller beste, og verdt å påtvinge barn og voksne?

Kan man rettferdiggjøre å ville tvinge fremtidige beslutninger, kanskje tatt i en situasjon preget av frykt og hastverk, på mennesker som vil hevde sin soleklare rett til å bestemme over sin egen kropp, og sine barns helse?

Vær så snill, ta til vettet. Ca 90% av den voksne befolkningen i Norge tok vaksinene. Blir det færre 'ved neste korsveg' så er det en grunn til det. Og det er fordi det stadig kommer frem mer informasjon om effekt og om bivirkninger. Og fordi vaksinene i denne omgang er blitt 'pushet' selv på unge friske mennesker som i utgangspunktet hadde klart seg fint uten.

Ved neste pandemi må dere styre med tillit til og fra folket.

Vær åpne, lytt til alle som kan ha nyttig informasjon, opplys, og overbevis. Ikke legg opp til bruk av tvang. Den tilliten vi hittil har hatt mellom de styrende, og de som blir styrt, er avhengig av gjensidig respekt og tiltro. Og frihet til å velge.

Legger dere opp til bruk av tvang på ett så viktig felt som dette vil denne tilliten antagelig bli totalt ødelagt.

Takk,

Birgitte Brattebø