Forsiden

Høringssvar fra Arild Rørdal

Dato: 04.03.2022

Høringssvar:

Helse og omsorgsdepartementets forslag om forlengelse av virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven av 5. august 1994 Nr.55, må trekkes tilbake av nedenfor nevnte grunner:

En innføring av nevnte lovforslag med alle urimeligheter det vil innebære, vil kunne sette Norge i samme lys som land som praktiserer en segregering av befolkningen. Så lenge det ikke finnes tilstrekkelig faglig medisinsk belegg for at et slikt sertifikat vil være nødvendig som en del av et fungerende smittevern, vil ulempene med et slikt sertifikat langt overskygge fordelene. Det er tydelig at Norge og andre europeiske stater nå blir presset til å endre sine lover på dette punkt, under henvisning til reiserestriksjoner innen EU. Siden dette lovendringsforslaget vil innebære brudd på de lovfestede og grunnleggende demokratiske rettighetene, bør Norge snarere ta til orde for at disse lovendringene ikke innføres i noe land.

Konklusjon: Dette og ev. fremtidige forslag om en lovbestemt ordning med innføring av koronasertifikat eller annen lignende digital ID vil stride mot Grunnlovens grunnprinsipper som går ut på å ivareta ALLE norske borgeres demokratiske og menneskelige rettigheter og anses derfor ikke å høre hjemme i vårt lovverk.

Arild Rørdal