Forsiden

Høringssvar fra Kari Mette Singstad

Dato: 28.02.2022

Jeg sier NEI til koronasertifikat.

Koronapass bryter med Norges grunnlov og menneskerettighetene, samt flere andre lover og forskrifter. Dette er det viktigste argumentet for å si nei til dette høringsnotatet. Dette hører ikke hjemme i et demokrati.

Andre punkt fra smittevernloven bryter også totalt med Norges grunnlov, Den Hippokratiske ed, Nurembergkoden og menneskerettighetene. Jeg mener dette må umiddelbart fjernes fra lovverket. (se punktene under)

Det at Norge skal innføre/videreføre koronapass for å tilpasse seg EU er ikke et akseptabelt argument. Vi lever i et demokrati og vi er en selvstendig nasjon. Det norske folk bestemmer hvilket lovverk vi vil ha i landet vårt.

Myndighetene i Norge har plikt til å følge Norges grunnlov. Koronapass er uten tvil grunnlovsstridig.

I høringsnotatet står det:

1: «Videre følger det av § 3-8 om vaksinering og immunisering av befolkningen, at departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer og at kommunen skal tilby befolkningen dette programmet»

Her står det tilby vaksinering. Et koronapass kan føre til at dette ikke lenger blir et tilbud, men et indirekte press. Dette bryter med grunnloven og menneskets rett til å bestemme over egen kropp og helse. Jeg mener dette må fjernes fra lovverket.

2: «Smittevernloven § 3-8 andre og tredje ledd regulerer direkte adgangen til å ha særlige restriksjoner overfor de som ikke er vaksinert. Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere»

«Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.»

Disse to punktene bryter både med Grunnloven og Nurembergkoden. Ingen skal ha rett til å tvinge noen til, hverken gjøre noe, innta noen medikamenter, eller ta en vaksine, imot en persons egen vilje.

3: «Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.»

Dette punktet strider også mot grunnloven og menneskerettighetene

4: «Smitteverntiltak som omfatter religiøse samlinger vil kunne utgjøre et inngrep i retten til religionsfrihet, både for den religiøse sammenslutningen som sådan og for enkeltindividene.»

Dette punktet strider også mot grunnloven og menneskerettighetene. Her trues trosfriheten.

5: Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.

Dette punktet strider også mot grunnloven og arbeidsmiljøloven

6: «Dersom et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler»

Dette punktet bryter med Grunnloven og menneskerettighetene.

Koronapasset er verktøyet for å gjennomføre alle de Grunnlovsstrididige punktene jeg har nevnt over. Derfor sier jeg NEI til koronapass.

Risiko for rettssikkerheten og personvernet:

Med slike punkter som nevnt over i «verktøykassen» i Norge utsetter vi befolkningen for høy risiko, både helsemessig med også personvernsmessig. Jeg er overraket over at ikke Datatilsynet kommer med en risikoanalyse og advarsel i forbindelse med forslaget om å innføre koronapass. Jeg er også overrasket over at Arbeidstilsynet heller ikke advarer.

Feilvurderinger og mangel på forskning i forbindelse med denne pandemien og eventuelle fremtidige pandemier kan få fatale konsekvenser med slike punkter tilgjengelig i lovverket, samt et koronapass for å håndheve dem. Modeller for beregning av risiko som er svært usikre og at norske myndigheter i liten grad vurderer forskning og faglitteratur selv, men baserer seg på direktiver fra andre kilder utenfor Norge (WHO m.m.) øker risikoen. I tillegg så kommer en ekstra høy risiko for personsikkerhet inn med et digitalt pass tilpasset og i kommunikasjon med EU. Jeg har jobbet med utvikling av datasystem i ca. 35 år, både i bank/forsikring, i Helsedirektoratet m.m. Derfor ser jeg dette som en alvorlig trussel med bakgrunn i min fagkunnskap.

Innholdet i dette høringsnotatet baserer seg ikke på forskning og medisinsk fagkunnskap og heller ikke på statistikk. Dette bla. fordi en her ser helt bort fra naturlig immunitet. Risikovurderinger for befolkningen i forbindelse med en pandemi/epidemi må basere seg på immunitet som allerede er i befolkning kontra manglende immunitet, samt vurderinger og planer rundt hvordan oppnå mest mulig naturlig immunitet i befolkningen. Vaksinen er noe som kommer i tillegg, men vil i de fleste tilfeller under denne typen pandemi, kun være midlertidig inntil vi har oppnådd nok naturlig immunitet til å få kontroll på pandemien. Faktorer som naturlig immunitet har nesten vært fraværende under vurderingene for håndteringen av denne pandemien. Forskning og utprøving i Norge for tidlig behandling av covid-19 infeksjon med medikamenter har også vært fraværende.

I starten av denne pandemien fjernet myndighetene muligheten for folk å sjekke T-celleimmunitet. Det å sjekke T-celleimmunitet hadde vært den sikreste metoden for å beregne risikoen ved denne pandemien med Covid-19 i Norge (og selvsagt alle andre land). Et av de viktigste verktøy for å beregne risiko ble altså ikke benyttet. I tillegg ble et datasystem i Helsedirektoratet, som het «Klinisk relevant», tatt ned en stund før pandemiens start. Et datagrunnlag, som ville vært et av de beste verktøyene for å ha oversikt over sykdom, vaksinering og behandling under pandemien. Datagrunnlaget er fremdeles tilgjengelig, men ikke benyttet.

Et siste argument for ikke å innføre koronapass, er at FHI uttaler at dette smittevernsmessig ikke har noen vesentlig betydning. Noe vi også har sett i praksis, da vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Og, for ikke så lenge siden kom Havard med et solid forskningsstudium som viste at vaksinerte faktisk smitter mer enn uvaksinerte.

FHI advarer også mot dette, med tanke på sikkerhet slik jeg har påpekt tidligere i høringssvaret mitt. I FHI’s risikovurdering fremgår det bla. at det er høy sannsynlighet for at organiserte kriminelle grupper eller fremmede makter vil søke tilgang til folks helseopplysninger, for henholdsvis kriminelle formål som utpressing, spionasje m.m.

Konklusjon:

- Fjern koronapasset. Dette bryter mot Personopplysningsloven, Personvernforordningen og Helse-register loven, Likestillings- og diskrimineringslove, Arbeidsmiljøloven samt Grunnloven og Menneskerettighetene.

- Fjern punktene 1 – 6 i Smittevernloven som beskrevet over, da disse strider mot Norges lovverk og hører ikke hjemme i et demokrati.

- Begynn å utarbeid smittevern og håndtering av pandemier (og epidemier) basert på tverrfaglig kunnskap, statistikk og forskning ved et samarbeid sammensatt av diverse folk med fagkompetanse i Norge. (ikke bare FHI og Helsedirektoratet, som det er alt for lenge siden har vært ute i «felten»). Vi har mye tung kompetanse på forskjellige områder, som jeg mener myndigheten må trekke inn under krisesituasjoner og alvorlige helsemessige hendelse.

Slik skal et demokrati fungere:

I samarbeid med det norske folk vil myndighetene kunne løse slike kriser uten et slikt lovverk. I felleskap og ved å dele fagkunnskap og dra lasset sammen, vil de demokratiske prinsipper føre landet gjennom slike kriser. Det er slik et demokrati skal fungere.